Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 1
Anjiografi Sonrası Gelişen Kolesterol Emboli Sendromu: İki Olgu Sunumu
Fatma UZUN 1, Cem LEBLEBICI 2, Ayşe Esra KOKU AKSU 1
1 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İSTANBUL
2 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbı Patoloji Bölümü, İSTANBUL
DOI : 10.5146/jcpath.2019.42 Amaç: Kolesterol emboli sendromu aterosklerotik plaklardan kopan kolesterol kristallerinin küçük çaplı arter ve arteriolleri tıkaması ile oluşan yaygın aterosklerozun bir komplikasyonudur. Bu olgu sunumunun amacı koroner anjiografi sonrası gelişen livedo retikülaris ve purpura gibi deri bulgularının varlığında kolesterol embolisinden şüphelenilmesi ve patolojik incelemede kolesterol kleftlerinin görülebilmesi için blokların tamamının seri kesitlerle incelenmesi gerektiğine dikkat çekmektir.

Olgu: Alt ekstremitede kızarıklık ve ağrı şikayeti ile dermatoloji polikliniğine başvuran iki erkek hastanın dermatolojik muayenesinde alt ekstremitede retiküler purpurik yamalar izlendi. Her iki hastada da yakın zamanda yapılmış koroner anjiografi öyküsü mevcuttu. Kolesterol embolisi ön tanısı ile gönderilen punch biyopsi örnekleri seri kesitler alınarak incelendi. Histopatolojik incelemelerinde kolesterol kleftleri saptanarak kolesterol emboli tanısı konuldu. Kutanöz tutulum dışında ek organ tutulumu saptanmadı.

Sonuç: Klinik bulguların ayırdedici olmaması ve kesin tanı için histopatolojik inceleme gerekliliği nedeniyle kolesterol embolisi tanısı sıklıkla atlanmaktadır. Anjiografi uygulandıktan sonra livedo retikülaris, purpura gibi deri lezyonları gelişen hastalarda kolesterol embolisi ayırıcı tanıda düşünülmeli ve doğru tanı için alınan doku örneğinin tamamı seri kesitler yapılarak incelenmelidir. Anahtar Kelimeler : Kolesterol, Emboli, Anjiografi, Livedo retikülaris, Purpura