Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS207 - APPENDİKS EPİPLOİCA HİPERTROFİSİ VE DİVERTİKÜLOZİS GELİŞİMİ GÖSTEREN KOLONUN DİFFÜZ LİPOMATÖZ POLİPOZİSİ
Gastrointestinal Patoloji
Fadime Gül Salman1, Cihangir Akyol2, Arzu Ensari1, Berna Savaş1
1Ankara Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 

GİRİŞ: Submukozal lipoma, kolonda en sık görülen mezenşimal tümör olmasına rağmen nadir görülür, otopsi serilerinde % 0,02-5,8 oranında bildirilmektedir. İntestinal lipomlar genellikle tek, sesil, submukozal ve asemptomatiktir. Multiple intestinal lipomlar görülmekle birlikte 4’ten fazla lipom oldukça azdır. Karın ağrısı en sık görülen semptomdur, ancak lipomun sayısına ve boyutuna bağlı olarak maligniteyi taklit edebilecek semptomlar ortaya çıkabilir. Bu bildiride oldukça nadir olan ve kolonun polipozis ile seyreden diğer patolojileri ile karışabilen diffüz lipomatöz polipozis (DLP) olgusunu sunmayı amaçladık.

OLGU: 40 yaşında erkek hasta son bir yılda giderek artan defekasyon bozukluğu, karın ağrısı ve şişliği şikayeti ile merkezimize başvurmuştur. Yapılan kolonoskopide, kolonda diffüz olarak multiple polip saptanmıştır. Yapılan polipektomilerden ikisinin adenomatöz polip olarak tanı alması üzerine FAP ön tanısı ile total kolektomi uygulanmıştır.

Makroskopik olarak total kolektomi materyalinde en büyüğü 22 mm uzun çaplı olmak üzere, kesit yüzeyi lipomatö görünümde, sesil özellikte, 100’den fazla polipoid lezyon izlenmiştir. Appendiks epiploikaların belirgin olarak hipertrofik görünümde olduğu ve çok sayıda divertikül bulunduğu dikkati çekmiştir.

Mikroskopik incelemede; polipoid lezyonların tamamının submukozal yerleşimli, ince fibröz bir kapsülle çevrili matür adipositlerden oluşan lipom özelliğinde olduğu gözlenmiştir. Yalnızca 2 polibin adenomatöz polip-tübüler adenom ile uyumlu görünüme sahip olduğu izlenmiştir. Ayrıca multiple divertikül gelişimi saptanmıştır.

SONUÇ: Oldukça nadir görülen kolonun DLP’si klinik olarak başta FAP olmak üzere diğer polipozis sendromları ile karışabilecek bir durumdur. Genellikle asemptomatik olmasına rağmen lipomun sayısına ve boyutuna bağlı olarak maligniteyi taklit edebilecek semptomlar ortaya çıkabilir. Kolonoskopi ve polipektomi ile malignite ayırıcı tanısı kolaylıkla yapılabilir. Multiple lipomlar diffüz olarak izlendiğinde, familyal multiple lipomatozis ve Weber-Christian sendromu ilişkisi araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Diffüz Lipomatöz Polipozis, Appendiks Epiploica Hipertrofisi, Kolon, Familyal Multiple Lipomatozis, Weber-Christian Sendromu, Submukozal lipom