Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS217 - AKUT PANKREATİT KOMPLİKASYONU GELİŞEN MİDE DUVARINDA YERLEŞMİŞ DEV HETEROTOPİK PANKREAS DOKUSU:OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
Pembe Oltulu1, Ayşenur Uğur 1, Lema Tavlı1, Fahriye Kılınç1, Sıddıka Fındık1, Fulya Gökalp1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Abd
 

Giriş

Heterotopik pankreas dokusu normal pankreas ile vasküler ya da anatomik olarak bağlantısı bulunmayan pankreatik doku olarak tanımlanır (1). Kanama, enflamasyon veya malignite gibi bir patoloji gelişmediği sürece genellikle klinik önemi olmayan insidental saptanan bir bulgudur. Biz bu bildiride pankreatit gelişerek ve akut batına sebep mide yerleşimli dev heterotoik pankreas olgumuzu sunmak istedik.

Olgu

19 yaşında bayan hasta akut batın tablosu ile acile başvurdu. Ultrasonografik incelemede batın içinde mide duvarı ile ilişkili, invajinasyon olabileceğinden şüphelenilen lezyon görüldü. Laboratuvar testlerinde lipaz (90 U/l) ve CRP (133 mg/l) yüksek bulundu. Tomografide bu lezyonun invajinasyon olmadığı hipoekoik solid kitle lezyonu olduğu belirlendi. Acil operasyon planlanan hastada kitle lezyonu, mide parsiyel rezeksiyonu ile birlikte eksize edilip kliniğimize gönderildi. Materyalde mide pilorik bölgesinde serozasına yapışık ve duvarında devamlı 8x7x5 cm ölçülerinde tümöral lezyon izlendi. Mide mukozasının ise ödemli ve hiperemik görünümde olduğu dikkati çekti. Hazırlanan kesitlerde yer yer mide submukozası ve muskuler tabakasında serozasında yaygın bulunan ekzokrin ve endokrin pankreasa ait yapılar içeren pankreatik doku izlendi. Pankreatik dokuda yer yer yoğun akut enflamasyon bulguları dikkati çekti.

Tartışma-Sonuç

Heterotopik pankreas otopsi vakalarında %1-2 oranında izlenen konjenital anomalidir (1). En sık olarak üst gastrointestinal sistemde olmakla birlikte ileum, mediasen, safra yolları, fallop tüpleri, dalak hilusu, omentum ve akciğerde nadir olarak saptanmış (2). Gastrik heterotopik pankreas yerleşim yeri %85-95 vakada antrumdur. Kitle soliter ve genellikle 3 cm’nin altındadır (3). Kanama, enflamasyon veya malignite gibi bir patoloji gelişmediği sürece genellikle klinik olarak semptom vermez (3). Olgumuz akut pankreatit sonucu akut batına sebep olan 7 cm çaplı dev gastrik heterotopik pankreas olması, prehistopatolojik değerlendirme aşamasında tümörlerle karışabilmesi sebebiyle ilginç bulunduğu için sunuldu.

Anahtar Kelimeler : mide, dev heterotopik pankreas, pankreatit, akut batın