Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS221 - İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINI TAKLİT EDEN MALİGN PERİTONEAL MEZOTELYOMA
Gastrointestinal Patoloji
Fahriye Kılınç1, Ayşe Nur Uğur Kılınç1, Pembe Oltulu1, Sıddıka Fındık1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi
 

Malign peritoneal mezotelyoma tanınması çok zor olan ve oldukça kötü prognozlu seröz membranların nadir bir malignitesidir. Mevcut semptomların ilerlemesi çok yavaş ve nonspesiktir. Neoplazmın diffüz peritoneal yayılımının oldukça sinsi olması hastalık çok ilerleyene kadar belirgin fiziksel anormallik oluşturmaması nedeniyle genellikle ileri evrede tanı alır. Standart radyolojik ve laboratuvar bulgular belirsizdir. Biz de olgumuzda dirençli inflamatuar barsak hastalığı ön tanısı ile takipli erişkin erkek hastada malign peritoneal mezotelyoma olgusunu sunduk.

Olgu

64 yaşında erkek hasta 2 senedir karın ağrısı, ishal semptomları olması üzerine inflamatuar barsak hastalığı tanısı ile tedavi gördü. Hastada akut batın tablosu gelişmesi üzerine CT sinde peritonda kalınlaşma, kirlilik olması nedeniyle perforasyon ön tanısı ile operasyona alındı. Gönderilen hemikolektomi materyalinde kolon mukozası doğal görünümde olup serozada yaygın yer yer nodülasyonlar oluşturmuş kirli beyaz renkli lezyonlar dikkati çekti. Mikroskobik incelemede ileum, appendiks, kolon, subserozal yağlı doku ve omentumda yaygın çoğunlukla papiller ve tübüler konfigürasyonda epiteloid görünümlü veziküler nükleuslu belirgin nükleollü hücrelerden oluşan tümöral infiltrasyon izlendi. İmmünhistokimyasal kalretinin, trombomodülin, HBME-1, CK5/6 pozitif ekspresyon göstermiştir. Bu bulgularla peritoneal mezotelyoma tanısı konuldu.

Sonuç

Seröz yüzeylerin agresiv tümörü olan mezotelyoma en sık plevra daha az sıklıkla periton, çok düşük oranlarda tunica vajinalis testis veya perikardda görülür. Diffüz malign peritoneal mezotelyoma tüm mezotelyomaların yaklaşık %30 unu oluşturur.

Klinik olarak asit, karın ağrısı, asteni, kilo kaybı, anoreksia, batın içi kitle, ateş, diare, kusma ve inguinal herni gibi çok çeşitli semptomlarla ilişkilidir. Radyolojik olarak da yine plevra, periton, mezenter kalınlaşması gibi çok çeşitli görünümlere sebep olabilir. Klinik ve radyolojik olarak bizim olgumuzda olduğu gibi inflamatuar barsak hastalığını taklit edebilir.

Makroskobik olarak mezotelyoma serozal yüzeylerde yumuşak gri beyaz renkte papiller nodüller veya kitle görünümünde oluşur. Patolojik olarak Kalretinin, CK-5/6, EMA, WT-1, Antimezotelyal hücre antikoru, mezotelin (+), CEA (-)’tir. Histopatolojik olarak en önemli ayırıcı tanısında seröz yüzeylerin primer karsinomu yer alır. Nadir görülen bu maligniteyi klinik ve radyolojik olarak benign durumlarla karışabileceği nedeniyle sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler : Malign Peritoneal Mezotelyoma