Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS512(49) - Parotiste şaşırtan tümör: Schwannoma
Pediatrik ve Perinatal Patoloji
Sümeyye Ekmekci 1, Ülkü Küçük 1, Murat Gümüşsoy 2
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği
  Giriş:

Schwannom, yavaş büyüyen periferik sinir kökenli benign tümörlerdir. Periferik sinirin bulunduğu herhangi bir yerde gelişebilirler. Genellikle 20-50 yaş grubunda izlenir. Burada çocukluk çağı parotis yerleşimli schwannom olgusu sunulmaktadır.

Olgu:

10 yaşında erkek hasta sağ kulak altında şişlik nedeniyle hastanemize başvurdu. Şişliğin yaklaşık 3 yıldır mevcut olduğu öğrenildi. Ultrasonogrofik görüntülemede parotiste solid kitlesel lezyon saptanan olgunun magnetik rezonans görüntülemesinde; sağ parotis kuyruğunda, lobüle kontürlü, keskin sınırlı solid kitlesel lezyon izlendi. Lezyondan ince iğne aspirasyon yayması yapılarak laboratuvarımıza gönderildi. Hiposellüler özellikteki yaymalarda, stroma içerisinde dağılmış iğsi hücrelerin izlendi ve bulguların pleomorfik adenom ile uyumlu olabileceği bildirilerek kesin tanı için lezyonun total eksizyonu önerildi. Laboratuvarımıza gönderilen sağ parsiyel paroditektomi materyalinin kesit yüzünde düzgün sınırlı, nodüler, yer yer kanama alanları içeren, solid, gri beyaz renkli tümöral lezyon izlendi. Histopatolojik incelemede tükürük bezi dokusundan keskin sınırlarla ayrılmış, kapsüllü, nodüler yapılanma gösteren, iğsi hücrelerden oluşan tümör izlendi. Tümörde palizatlanma gösteren sellüler (Antoni A) ve hiposellüler (Antoni B) alanların varlığı görüldü. Arada verocay cismi ile uyumlu alanlar izlendi. Sellülarite artışı, hücresel atipi, atipik mitoz, nekroz gözlenmedi. İmmünohistokimyasal olarak tümör hücreleri S-100 ile pozitifti. Ki67 proliferasyon indeksi düşüktü. Bu bulgular eşliğinde olguya schwannom tanısı verildi.

Sonuç:

Schwannomlar tipik olarak baş/boyun bölgesi ve ekstremite yerleşimli tümörlerdir. Tümör sıklıkla 20-50 yaş grubunda tanımlanmıştır. Burada çocukluk çağında saptanan parotis yerleşimli schwannom olgusu ayırıcı tanısı ile birlikte sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler : schwannom, parotis, çocukluk çağı