Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS574(57) - Mesanenin nadir görülen mezenkimal tümörü, leiomyom
Üropatoloji
Sümeyye Ekmekci 1, Ülkü Küçük 1, Özgür Çakmak 2
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
  Giriş:

Mesanenin benign mezenkimal tümörleri tüm mesane tümörleri içerisinde %0.04-0.5 oranında izlenir. Leiomyomlar düz kas kökenli tümörler olup mesanede intramural, endovezikal ve ekstravezikal gelişebilir. Klinik olarak obstrüktif ve irritatif semptomlara yol açabilecekleri gibi endovezikal yerleşimli olgularda hematüri de izlenebilir. Burada obstrüktif semptomlarla hastanemize başvuran incelemeler sonrasında mesane yerleşimli leiomyom tanısı verilen olgu klinik ve radyolojik bulguları ile birlikte sunulmaktadır.

Olgu:

63 yaşında kadın hasta idrar yapamama şikayeti ile hastanemiz kadın hastalıkları ve doğum kliniğine başvurdu. Fizik muayenesinde vajende kitle saptanan olgunun magnetik rezonans görüntülemesinde; mesane posteriorunda duvarda kalınlaşmaya neden olan, mesane duvarı ile benzer kontrastlanma gösteren, yaklaşık 5 cm çaplı solid kitlesel lezyon izlendi. Vajenden biyopsi alınamayan olgu sistoskopik inceleme için üroloji kliniğine yönlendirildi. Sistoskopik muayenesinde; mesane trigondan sol yan duvara doğru uzanım gösteren, yaklaşık 7cm çaplı kitlesel lezyon görüldü. Transüretral rezeksiyonda (TUR) tümörün derine doğru infiltre olduğu dikkati çekti. Laboratuvarımıza gönderilen TUR materyalinden hazırlanan Hematoksilen eozin kesitlerde, fokal alanlarda izlenen yüzey epitelinin morfolojik sınırlarda olduğu biyopsinin çoğunun birbirini çaprazlayan, iğsi hücrelerden oluştuğu görüldü. Tümörde hücresel atipi, atipik mitoz ya da nekroz gözlenmedi. İmmünohistokimyasal olarak tümör hücreleri aktin, desmin, kaldesmon ile diffüz pozitifti. Ki67 proliferasyon indeksi düşüktü. Bu bulgular eşliğinde olguya leiomyom tanısı verildi ve hasta klinik takibe alındı.

Sonuç:

Mesanenin leiomyomları oldukça nadir izlenen benign mezenkimal tümörlerdir. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık izlenmektedir. Etyolojisi net aydınlatılamamakla beraber tümörün hormon ilişkili olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : leiomyom, mesane, TUR