Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS191(164 - Kolon adenokarsinomu ve kolonda masif amiloidozis birlikteliği: Olgu sunumu
Gastrointestinal Patoloji
Zeynep Betül Erdem 1, Fetin Rüştü Yıldız 1
1 Sbü Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
  GİRİŞ: Gastrointestinal sistemde en sık görülen kanser lokalizasyonu kolorektal bölgedir ve karsinomların en sık görülen alt tipi (%98) adenokarsinomlardır. Sekonder amiloidozis kronik inflamasyona yol açan hastalıkların komplikasyonu olarak, serum amiloid A kaynaklı fibrillerin depolanmasıyla karakterize bir hastalıktır. Klinikte en sık böbrek tutulumuna ait belirti ve bulgularla karşımıza çıkar. Sekonder amiloidoziste böbrek tutulumu dışında karaciğer, dalak, gastrointestinal ve adrenal tutulum sık olarak görülmektedir.

OLGU: 55 yaşında erkek hasta acil servise karın ağrısı bulantı kusma gaz-gaita çıkaramama şikâyetleriyle başvurdu. Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodialize giren HCV pozitif hastada 24 yıl önce sistektomi, 23 yıl önce nefrektomi, 10 yıl önce CABG öyküsü saptandı. Yapılan fizik muayenede batının distandü olduğu, barsak seslerinin azaldığı dikkati çekti. Yapılan radyolojik incelemelerde inen kolonda ve rektosigmoid bölgede devamlılık gösteren yaygın duvar kalınlaşmaları ve sağ hemikolonda daha belirgin, inen kolon distaline kadar devam eden distandü görünüm izlenerek ileus öntanısıyla opere edildi. Batın açıldığında, intestinal anslar ve omentum ileri derece yapışıktı. Anslar ödemli ve frajildi; intestinal tüberkülozü düşündüren görünüm mevcuttu. Rezeksiyon piyesinin makroskobik incelenmesinde lümende 5.5 x3.5x1.5 cm boyutlarında ülserovejetan lezyon, bu lezyonun ortasında perforasyon alanı, barsak duvarında 1 cm’ye kadar ulaşan, çoğu alanda sarı renkli olan, kalınlaşmalar ve ödemli görünüm dikkati çekti. Mikroskobik incelemede ülserovejetan kitlenin adenokarsinom ile uyumlu olduğu görüldü. Kolon mukozası diğer alanlardan alınan örneklerde duvarı tamkat tutan yaygın, cerrahi sınırlarda da devamlılık gösteren amorf eozinofilik birikimler dikkati çekti. Yapılan ek incelemelerde bu alanların histokimyasal olarak congo kırmızısı ile, immunohistokimyasal olarak Serum Amiloid A antikoru ile pozitif boyandığı görüldü.

SONUÇ: Kolorektal adenokarsinomlar ve gastrointestinal sistemde amiloid birikimine izole antiteler olarak rutin pratikte sık rastlanmaktadır. Ancak malignite ön tanısıyla opere edilen olgularda ek bir patolojinin eşlik edebileceği dikkatten kaçabilmektedir. Perforasyon nedeniyle şiddetli bir klinikle başvuran ve dikkatli incelemenin ardından masif amiloid birikiminin de eşlik ettiğinin görüldüğü bu olguyu patoloğun her zaman dikkatli olması gerektiğini vurgulamak amacıyla sunduk.
Anahtar Kelimeler : Masif amiloidozis, serum amiloid A, adenokarsinom