Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS507(185 - Santral Nörositom: Olgu sunumu
Nöropatoloji
Zeynep Betül Erdem 1, Tuğba İpin 1, Pınar Engin Zerk 1, Pınar Özay Nayır 1
1 Sbü Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanaesi, Patoloji Bölümü
  Giriş: Santral Nörositom(SN), merkezi sinir sisteminin seyrek görülen (tüm beyin tümörlerinin %0,1-0,5’ ini oluşturmaktadır), ventrikül yerleşimli, septum pellusidum hücrelerinden köken alan nöronal bir tümördür. Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) tarafından derece II olarak sınıflandırılmıştır. Genç yetişkinlerde 3 ve 4. dekadda tavan yapmaktadır. Işık mikroskobunda oligodendrogliom ve ependimoma benzemesi ayırıcı tanıda güçlük yaratmaktadır. Bu nedenle bu tümörün gerçek insidansının literatürde bildirilenden fazla olduğu düşünülmektedir. Nadir görülen bu olguyu klinik, histopatolojik ve literatür bilgileri eşliğinde sunduk.

Olgu: 25 yaş erkek hasta, birkaç yıldır aralıklı olan başağrısının son günlerde artması üzerine nöroloji kliniğine başvurdu. Yapılan nörolojik muayenesinde özellik izlenmedi. Kraniyal BT’de her iki lateral ventrikülü dolduran kitle saptanması üzerine çekilen kontrastlı MR’da lateral ventrikül seviyesinde 8x4.5 cm boyutunda difüzyon kısıtlanması gösteren kitle görüldü. Beyin cerrahisi tarafından operasyon planlanan hastanın laboratuvarımıza, topluca 5 cc hacminde içerisinde en büyüğü 1.5x1x0.7 cm boyutlarında, krem renkli dokular içeren, kürete vasıfta materyali gönderildi. Mikroskobik incelemede yuvarlak nukleuslu, dar sitoplazmalı, tuz biber kromatinli hücreler ve yer yer berrak sitoplazmalı hücrelerden oluşan neoplastik infiltrasyon görüldü. Tümör hücreleri arasında ince fibriler nöropil benzeri matriks ve bunun çevresinde rozet benzeri dizilimler dikkati çekti. Mitotik aktivitede artış ve nükleer atipi görülmedi. Yapılan immunohistokimyasal incelemede sinaptofizin pozitif, GFAP negatif, p53 negatif izlendi. Olgu ‘santral nörositom (DSÖ derece II) ile uyumludur’ olarak rapor edildi.

Sonuç: Santral nörositomlar berrak hücreli morfolojileri nedeniyle oligodendrogliomla karıştırılabilmektedir. Ayrıca ependimom ve malign nöroblastomla ışık mikroskobu düzeyinde karıştırılabilirler ve ayırıcı tanısının immunhistokimyasal olarak yapılmasında yarar vardır.SN çeşitli nöronal proteinleri barındırır. Sinaptofizin, sinaptik vezikül membranının yapısal komponentidir ve SN tanısı için güvenilir bir belirteçtir. Nöronal nükleer antijen (NeuN) ekspresyonu terminal diferansiasyon ile ilişkilidir. Sinaptofizin boyamasının değerlendirilmesinin güçlük yarattığı bazı durumlarda NeuN immunreaksiyonunun varlığı SN tanısında altın standart olarak önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Santral nörositom, beyin tümörü, sinaptofizin