Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS347(193 - Koryokarsinomatöz Diferansiasyon Gösteren Dediferansiye Endometrial Karsinom: Olgu Sunumu
Jinekopatoloji
Zehra Durak Şahin 1, Penbe Gül Ergün 1, Serdar Açıkgöz 2, İclal Gürses 1, Şennur İlvan 1
1 İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
2 İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  GİRİŞ

Endometrial karsinomlarda trofoblastik diferansiasyon nadirdir. Literatürde şimdiye kadar trofoblastik diferansiasyon gösteren 29 endometrial karsinom olgusu bildirilmiş olup bunların çoğu endometrioid karsinom, 4 tanesi iyi diferansiye endometrioid karsinom ve indiferansiye karsinomun bir arada olduğu dediferansiye endometrial karsinom morfolojisindedir. Nadir görülmesi nedeniyle, koryokarsinomatöz diferansiasyon gösteren dediferansiye endometrial karsinom olgusunu sunmayı uygun bulduk.

OLGU

Postmenopozal kanama şikayetiyle başvuran 62 yaşındaki kadın hastaya yapılan endometrial küretaj materyalindeki bulgularla ön planda indiferansiye endometrial karsinom ve daha az olasılıkla malign mikst müllerian tümör düşünüldü. Sonrasında total histerektomi, bilateral salpengoooferektomi, pelvik lenf düğümü diseksiyonu ve omentektomi yapıldı. Makroskopik değerlendirmede, endometrial kavitede 11x6 cm ölçülerinde, krem-gri renkli, yumuşak kıvamlı polipoid kitle izlendi. Mikroskopik incelemede iyi diferansiye endometrioid karsinom alanlarının hemen komşuluğunda, herhangi bir yönde diferansiasyon göstermeyen, orta boyutlu, yer yer nonkoheziv görünümde uniform hücrelerden oluşan solid paternde indiferansiye karsinom alanları görüldü. Ayrıca indiferansiye karsinom alanlarının içinde ve çevresinde sitotrofoblast, intermediate trofoblast ve sinsityotrofoblastların karışımından oluşan, nekroz ve hemoraji de içeren koryokarsinom morfolojisinde alanlar dikkati çekti. Bu alanlar tümörün yaklaşık %30’unu oluşturmaktaydı. İmmunhistokimyasal olarak koryokarsinom alanlarında HCG, HPL, PLAP ile diffüz, SALL-4 ve p63 ile fokal pozitiflik izlendi. PAX8 ve CK7 ile iyi diferansiye endometrioid karsinom alanlarında pozitif boyanma görüldü. Bu bulgularla tümör, “koryokarsinomatöz diferansiasyon gösteren dediferansiye endometrial karsinom” olarak değerlendirildi. Tümör myometriumun yarısından azını infiltre etmekte ve yaygın lenfatik invazyon göstermekteydi. Endoservikal invazyon, pelvik lenf düğümü ve omentum metastazı izlenmedi.

SONUÇ

Endometrial karsinomlarda trofoblastik diferansiasyon, genellikle postmenopozal dönemdeki kadınlarda görülür ve serum β-HCG seviyesinde yükselmeye sebep olabilir. Trofoblastik komponent, olguların çoğunda koryokarsinom morfolojisindedir. Histogenezde, trofoblastik alanların endometrial karsinomdan geliştiği düşünülmektedir. Uzak metastaz ve hastalığa bağlı ölüm yarıdan fazla olguda bildirilmiş olup trofoblastik diferansiasyonun da kötü prognozda etkisinin olduğu ileri sürülmektedir. Endometrial tümörlerde yeterli örnekleme ile birlikte detaylı inceleme yapmak ve dediferansiye endometrial karsinomlarda da trofoblastik diferansiasyona rastlanabileceğini akılda tutmak, doğru tanı ve tedavi protokolü için önem kazanmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Dediferansiye endometrial karsinom, Koryokarsinomatöz diferansiasyon