Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS366(229 - PLASENTAL- SİTE TROFOBLASTİK TÜMÖR: OLGU SUNUMU
Jinekopatoloji
Vildan Elibol 1, Aylin Ege Gül 1, Sevinç Keser 1, Seda Mazmanoğlu 1, Nagehan Özdemir Barışık 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
  GİRİŞ

Plasental -site trofoblastik tümörler implantasyon tipi intermediate trofoblastlardan orijin alan gestasyonel trofoblastik neoplazmların özel ve nadir bir tipidir. İlk tanımlandığında psödotümör olarak sınıflandırılmış olsa da myometrium invazyonu ve metastaz olasılığı nedeniyle malign karakteri 1983 WHO ile kabul edilmiştir. Tüm gebeliklerdeki insidansı 1/100.000 iken, gestasyonel trofoblastik tümörlerin %1-2 sini oluşturur.

OLGU

Bir yıl önceki gebeliğinden sağlıklı bir çocuk sahibi olan 33 yaşındaki kadın hastaya, beta-HCG yüksekliği ve eşlik eden kanama nedeniyle yapılan USG’de uterusta myometriuma invaze kitle saptandı. Yapılan küretaj materyalinde atipik trofoblastik proliferasyon görüldü. Hastaya total abdominal histerektomi, bilateral salpenjektomi uygulandı. Makroskopik incelemede endometrium yüzeyi kanamalı ve pürtüklü görünümdeydi. Myometrium duvarına yapılan kesitlerde en geniş alanda 4,5 cm çapında myometriumu tama yakın infiltre etmiş kanamalı, yumuşak kıvamlı ve görece iyi sınırlı tümöral lezyon izlendi. Mikroskopik incelemesinde ekstraselüler fibrinoid materyalin eşlik ettiği zeminde adacık ve kordlar yapan tümöral lezyon izlendi.Tümör hücreleri monomorfik oval- yuvarlak çekirdekli, geniş eozinofilik sitoplazmalı olup myometriuma ve spesifik olarak damar duvarlarına invazyon göstermekteydi . İmmünohistokimyasal olarak tümör hücrelerinde yaygın HPL pozitifliği yanısıra seyrek beta-HCG pozitifliği, P63 ile boyanma olmaması ve Ki67 proliferasyon indeksinin %9 olması nedeniyle olgumuzda ayırıcı tanıda yer alan koryokarsinom ve epiteloid trofoblastik tümör dışlandı. Histopatolojik ve immünohistokimyasal bulgular ile olgu plasental- site trofoblastik tümör olarak rapor edildi.

SONUÇ

Çok nadir rastlanan plasental-site trofoblastik tümör olgumuzu; klinik, makroskopik ve mikroskopik bulgularının demonstratif olması nedeniyle ayırıcı tanı ve literatür bilgileri eşliğinde sunmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler : Plasental-site trofoblastik tümör, gestasyonel