Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS325(332 - Primer tuba seröz karsinomlarında morfolojik özelliklerin incelenmesi
Jinekopatoloji
Meral Filiz Taştekin 1, Hülya Akgün 1, Figen Öztürk 1
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri
  Amaç

Tuba uterina’nın primer karsinomları %0.14-1.8 ile jinekolojik maligniteler içinde en nadir görülen tümörlerdir. Tuba uterinanın en sık malign tümörü seröz karsinomdur. Bu çalışmada, primer tuba seröz karsinomu tanısı alan olgularda, yaş, lokalizasyon, büyüklük gibi klinik özellikleri ve grade, evre ve hormon reseptör özellikleri gibi morfolojik özellikleri incelenmiş ve literatür yeniden gözden geçirilmiştir.

Gereç ve Yöntem

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında 2003-2018 yılları arasında primer tuba karsinomu tanısı alan 18 olgu incelendi. Olguların nükleer atipi, mitoz ve yapısal paternleri değerlendirildi ve 2014 WHO sınıflandırmasına göre low grade ve high grade olarak gruplandırıldı. 2014 WHO sınıflamasına göre evreleri ve östrojen ve progesteron reseptör durumları değerlendirildi.

Bulgular

Bu çalışmada primer tuba seröz karsinomu tanısı alan 18 olgu değerlendirildi. Olguların yaş ortalaması 66 (89-48), tümör çapı ortalaması 5,5cm (19-2) di. Mikroskopik değerlendirmesinde, 7 olguda solid patern, 5’inde solid ve papiller patern, 1’inde solid ve mikropapiller patern, 1’inde solid ve slit-like patern, 3’ünde papiller ve glandüler patern, 1’inde slit-like patern izlendi. Olguların 15’i high grade, 3’ü low grade olarak değerlendirildi. Olguların 4’ünde seröz tubal intraepitelyal karsinom mevcuttu. Tümör 5 olguda bilateraldi. Olguların 5’inde overde de seröz karsinom vardı ve tuba karsinomu ile aynı yapısal ve nükleer özellikler gösteriyordu. Olguların 3'ü evre 1A, 3'ü evre 1C, 11'i evre 3B, 1'i evre 4 olarak değerlendirildi. Vakaların 9’unda östrojen reseptörü pozitifken, 1’inde negatifti. Progesteron reseptorü 5 olguda pozitifken, 5’inde negatifti.

Sonuç

Bu çalışma olguların yaşı, tümör büyüklüğü, lokalizasyonu, derecesi, evresi bakımından ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın gelecekte buna benzer yapılabilecek çalışmalara yardımcı olabileceği, klinisyen ve patologlar için, nadir görülen primer tuba karsinomları hakkında yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Seröz karsinom, primer tuba uterina karsinomu