Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS344(632 - SARKOMATÖZ DİFERANSİASYON GÖSTEREN MEZONEFRİK ADENOKARSİNOMA (MALİGN MİKST MEZONEFRİK TÜMÖR)
Jinekopatoloji
Akgül Arıcı 1, Elif Çetin 1, Reşit Doğan Köseoğlu 1, Faik Alev Deresoy 1
1 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ad
  GİRİŞ

Mezonefrik duktus artıklarından kaynaklanan ve nadir görülen tümörlerdir. Malign mikst mezonefrik tümörde, adenokarsinoma ek olarak homolog yada heterolog sarkomatöz komponent mevcuttur. Serviks yanısıra vajen, broad ligament, mezosalpinks ve over hilusunda tanımlanmıştır.

OLGU

50 yaşında kadın hastaya postmenopozal kanama şikayeti ile dış merkezde yapılan endometriyal biyopsi sonucu “Endometriyal stromal sarkom” ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. Aktif vajinal kanama şikayeti ile hastanemize başvuran hastaya TAH+BSO yapılmıştır. Materyalin makroskobik incelemesinde 3cm uzunluğunda vajinal kafı izlenen 7 x 4,5 x 4 cm boyutlarındaki histerektomi materyalinde serviksi tamamen infiltre etmiş, vajinal kaf içini dolduran, polipoid tarzda büyüme göstermiş 5x5 cm çapta tümöral doku izlenmiştir. Mikroskopik incelemede tümörde hafif-orta derecede pleomorfizm gösteren duktal ve tubuler alanlar, yanı sıra geniş alanlarda malign iğsi hücre komponenti mevcuttur. Ancak heterolog eleman izlenmemiştir. Tümör çevresine mezonefrik hiperplazi gözlenmiştir. Tümörde 10BBA’da 20den fazla mitoz ve nekroz alanları mevcuttur. Tümörde vasküler ve perinöral invazyon izlenmiştir. Alt uterin segmentte tümör gözlenirken, vajinal kaf, sağ-sol over ve tubalarda tümör izlenmemiştir. Yapılan immünohistokimyasal çalışmada tümörde CK 8/18, EMA, Vimentin, p53 ile pozitif ; Kalretinin, CD10 ve Siklin D1 ile fokal pozitif; CK7 ile duktus/tubul yapılarında pozitif boyanma izlendi. CK20, ER, PR, CEA, CD34, SMA, Desmin, S100, Kalponin, Kaldesmon ve WT-1 ile boyanma gözlenmedi. Bu bulgular ile olgu “Sarkomatöz Diferansasyon Gösteren Mezonefrik Adenokarsinoma (Malign Mikst Mezonefrik Tümör)” olarak raporlandı.

SONUÇ

Mezonefrik diferansasyonun spesifik immünfenotipi olmadığından tanı büyük oranda morfolojik görünüme dayanır. Mezonefrik hiperplazi görülmesi tanıya yardımcıdır. Bu nedenle küçük biyopsilerde tanı koymak zordur. Ayırıcı tanıda diffüz mezonefrik hiperplazi, endometrioid adenokarsinom, endometriyal stromal karsinom, malign mikst mülleriyan tümör akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Mezonefrik adenokarsinoma, sarkomatöz diferansiasyon