Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS560(895 - PROSTAT TÜMÖRLERİNDE RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME İLE HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI KORELASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Üropatoloji
Fatma Naz Akarca 1, Filiz Alper 1, Gizem Arıcan 1, Aleyna Calap 1, Berke Damgacı 1, Ezgi Tosun 1, Duygu Kankaya 2, Gül Ayşe Erden 3, Emrah Gökay Özgür 4
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
4 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
  AMAÇ:

Klinik anlamlı prostat kanseri şüphesi olan ve prostat MRG değerlendirmesi yapılmış hastalarda; PIRADS skoruyla biyopsi sonuçlarının korelasyonunu değerlendirerek, MRG?nin prostat kanseri teşhisindeki önemini ve kanserli hastaların ?klinik anlamlı? olanlarının belirlenmesindeki rolünü araştırmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM:

2016-2017 yıllarında, prostat kanseri şüphesi ile MRG değerlendirmesi yapılan ve takip eden 6 ay içerisinde prostat biyopsisi yapılmış 113 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastane kayıt sisteminden hastaların radyoloji ve patoloji raporlarına ulaşılarak, PI-RADS skoru ile biyopsideki histopatoloji bulguları kaydedildi. PI-RADS skoru ile prostat biyopsisinde kanser saptanma oranı arasındaki ilişki değerlendirildi. Kanser saptanmış olgularda PI-RADS skoru ile klinik anlamlı kanser grubunu belirleyen, Gleason skor (GS), prognostik grade grup (PGG), tümör hacmi gibi histopatolojik bulgular karşılaştırıldı. Veri analizi için SPSS 11.5 istatistik programı kullanıldı. İstatiksel analiz için Ki-Kare (Pearson ve Fischer Analiz), Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis ve Spearman Korelasyon testleri kullanıldı.

BULGULAR:

Çalışmamızdaki 113 hastanın yaş ortalaması 64.4 (± 7.4)?dü. 36?sı (%31) prostat adenokarsinoma tanısı almıştı. Bunlardan 21 (% 58.3)?inde MRG?de şüpheli bulunan alanı temsil eden biyopsi korunda karsinoma saptanırken, 15 (%41.7)?inde MRG şüpheli alan dışı korlarda karsinoma saptandı. PIRADS skoruyla, biyopside kanser saptanma oranı ve MRG şüpheli korda kanser saptanma oranı arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptandı (sırasıyla p <0.001, p=0.04). PIRADS skoru arttıkça, GS ve PGG?in arttığı görüldü (sırasıyla p=0.010, r=0.422; p=0.012, r=0.415). Yüksek PGG (? 3)?li tümörlerin %80?inde PI-RADS skorunun 5 olduğu saptandı (p=0.017). MRG şüpheli biyopsi korunda tümör hacmi %30?un üzerinde olan olguların tamamının PIRADS 4 veya 5 ; %60?ın üzerindekilerin ise PIRADS 5 olduğu görüldü (p=0.002).

SONUÇ:

PI-RADS skorunun 3?ün üzerine çıkması ile biyopside kanser saptanma oranı artmaktadır ve en yüksek kanser insidansı PI-RADS 5?de görülmektedir.

PI-RADS skoru arttıkça daha ileri gleason skorda ve daha yüksek hacimde karsinoma görülme olasılığı artmaktadır. Bu da PI-RADS skor değerlendirmesinin ?klinik olarak anlamlı? kanser grubunu belirlemede değerli olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : PIRADS, prostat kanseri, TRUS biyopsi, Gleason Skor, mp-MRG.