Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 1
Agresif Papiller Digital Adenokarsinom, Nadir Görülen Bir Deri Eki Tümörü: Olgu Sunumu
Seyhan ÖZAKKOYUNLU HASÇIÇEK 1, Deniz TUNÇEL 1, Fevziye KABUKÇUOĞLU 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
DOI : 10.5146/jcpath.2019.46 Amaç: Agresif digital papiller adenokarsinom, derinin ekrin bezlerinin nadir görülen bir malignitesidir. El ve ayak parmaklarında genelde ağrısız subkutan nodül olarak ortaya çıkar. Lokal invazyon ve metastaz yapma kapasitesi erken doğru tanı ve tedavinin önemini açıklamaktadır.

Olgu: Sağ el 2. parmak distal falanksta şişlik şikayeti ile başvuran 52 yaşındaki erkek hasta punch biyopsi materyali ile adenokarsinom tanısı almıştır. Amputasyon spesmeninde kemiği destrükte etmiş, lobüle konturlu, kahve renkli, yumuşak kıvamlı lezyon görülmüştür. Hematoksilen eozin boyalı kesitlerde multinodüler paternde gelişmiş, kist içerisinde papiller uzantılar ve tübül yapıları izlenmiştir. Damar invazyonu, atipi ve mitotik figürler dikkati çekmiştir. Öyküsünde akciğer karsinom tanısı olan hastada TTF-1, Napsin A ile boyanma görülmezken, S100 ve CEA ile boyanma saptanmıştır. Klinik, morfolojik ve immunohistokimyasal bulgular ışığında olguya "agresif papiller digital adenokarsinom" tanısı verilmiştir.

Sonuç: Agresif papiller digital adenokarsinom nadir görülen bir malignite olması sebebiyle ayırıcı tanıda sıklıkla atlanması, yanlış tanı, gecikmiş ve yetersiz tedavilere neden olmaktadır. Efektif cerrahi lokal nüksü ortadan kaldırmaktadır. Bu çalışmada klinik, morfolojik ve immunohistokimyasal bulgular ile nadir görülen agresif papiller digital adenokarsinom olgusu sunulmuştur ve parmakta lokalize kitlelerde akılda tutulması gerektiği vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler : Agresif papiller digital adenokarsinom, Deri eki tümörü, Falanks