Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 2
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Olgularında Kromojen in Situ Hibridizasyon Yöntemi ile Epstein Barr Virüs Varlığının Araştırılması
Aytül BUĞRA 1, Fetin Rüştü YILDIZ 2, Selver ÖZEKINCI 2, Gizem AYAZ 3, Zeynep Betül ERDEM 2, Çağlar ÇAKIR 2
1 Adalet Bakanlığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Histopatoloji Şubesi, İSTANBUL
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İSTANBUL
3 Siirt Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, SIIRT
DOI : 10.5146/jcpath.2019.50 Amaç: Diffüz büyük B hücreli lenfomalar (DBBHL), etiyolojisi bilinmeyen bir Non-Hodgkin lenfoma (NHL)"dır. EBER (EBV RNA) varlığı; DBBHL"larda %8-11 arasında görülmekte; sıklıkla daha ileri yaşla, ileri evre hastalıkla ve DBBHL"nın anaplastik ve plazmoblastik alt tipleriyle ilişkili bulunmuştur. EBV (+) DBBHL"nın daha genç yaşlarda ve daha geniş spektrumda görülmeye başlanması sonucu oluşan yeni bilgiler ile, 2016 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) lenfoma sınıflamasındaki revizyon ile "yaşlılığın" yerine "başka türlü sınıflandırılamayan (NOS)" olarak değiştirilmiştir. Bu çalışma; DBBHL"nın immünofenotipik özelliklerini ortaya koymanın yanı sıra; bu olgularda kromojenik in situ hibridizasyon (CISH) yöntemi ile saptanan EBER varlığının olguların yaş ve cinsiyetleri ile ilişkisini göstermeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü"nde Ocak 2015-Aralık 2016 tarihleri arasında DBBHL tanısı almış 61 olgunun patoloji raporları incelendi. Bu olguların Hematoksilen & Eosin (H&E) boyalı kesitleri, bcl-2, bcl-6 ve c-myc immünohistokimyasal boyalı preparatları ile EBER ISH çalışmasına ait preparatları tekrar değerlendirildi. Olgulardaki EBER varlığının, yaş, cinsiyet, bcl-2, bcl-6, c-myc boyanma yüzdeleri ile ilişkisi araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan DBBHL olgularından, dört olguda EBER varlığı saptanmıştır. Bu olguların yaşları 34 ile 78 arasında değişmektedir. Ortalama yaş 57"dir. 50 yaş altında 3 olguda (ortalama yaş 43,6), 50 yaş üstünde 1 olguda boyanma izlenmiştir. EBER pozitif olan olguların 3"ü erkek, 1"i kadındır. Bcl-2 ile %85,3 (n=52), Bcl-6 ile %95,1 (n=58), c-myc ile %90,2 (n=55)"sinde değişen yüzdelerde boyanma izlenmiştir. EBER varlığının yaş, cinsiyet, bcl-2, bcl-6 ve c-myc ekspresyonu ile ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Sonuç: Çalışmamızdaki olgularda %6,6 oranında EBER varlığı saptanmıştır. Erkeklerde daha fazla pozitiflik görülmüştür. EBV pozitif DBBHL"ların yaş ortalaması literatürdeki veriler ile benzerdir. EBER varlığının sadece yaşlı hasta grubunda değil tüm yaşlardaki DBBHL olgularında araştırılması, hem immünofenotipik bulgular ile ilişkisini saptamak, hem de yeni tanımlanan bu grubun özelliklerini daha iyi tanımlayabilmek için yeni ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Anahtar Kelimeler : DBBHL, EBER, Yaş, Bcl-2, Bcl-6, C-myc