Güncel Patoloji Dergisi 2022, Cilt 6, Sayı 2
İntraabdominal Yerleşimli Dev Dediferansiye Liposarkom Olgusu
Selma ERDOĞAN DÜZCÜ 1
1 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
DOI : 10.5146/jcpath.2022.77 Amaç: Dediferansiye liposarkomlar sıklıkla retroperitonda yerleşim göstermekle birlikte intraabdominal yerleşimi oldukça nadirdir. Bu çalışmada MDM-2 immünohistokimyasal boyaması ile pozitif boyanma gösteren intraabdominal yerleşimli dediferansiye liposarkom olgusu sunulmuştur.

Olgu: 56 yaşında erkek hasta kilo kaybı ve karında şişlik şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Bilgisayarlı tomografide 28x24 cm ölçülerinde heterojen dansitede kitle saptandı. Operasyonda tüm batını dolduran kitle görüldü. Makroskopide 28x19x9 cm ölçülerinde sarı beyaz renkli alanlar içeren kanamalı kitle saptandı. Mikroskopisinde lipoblastik hücreler, iğsi hücre alanları ve pleomorfik hücrelerin izlendiği farklı morfolojik paternler mevcuttu. İntraabdominal dediferansiye liposarkom tanısı verildi.

Sonuç: İntraabdominal yerleşimli yüksek dereceli iğsi hücreli tümörlerde dediferansiye liposarkom ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Çünkü yüksek rekürrens oranına sahip uzun takibi gerekli bir tümördür. Anahtar Kelimeler : Dediferansiye liposarkom, İntraabdominal yerleşim, Histopatoloji