Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS166 - ADRENAL GLAND KAVERNÖZ HEMANJİYOMU: BİR OLGU NEDENİYLE
Endokrin Patoloji
Düriye Betül Yılmaz1, Ahmet Boduroğlu1, İnanç Elif Gürer1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

Giriş

Kavernöz hemanjiyomlar başlıca karaciğer ve deride görülen benign vasküler tümörlerdir. Adrenal bezde çok nadir izlenirler. Bütün adrenal neoplazilerinin %1’den azını oluştururlar. Çoğu nonfonksiyonel olup genellikle diğer nedenlerle yapılan tetkikler sırasında insidental olarak saptanırlar.

Olgu

Bir yıldır devam eden karın ağrısı şikayeti ile başvuran, bilinen diabet ve hipertansiyonu olan 60 yaşında kadın hastada ataklar şeklinde tansiyon yükselmeleri nedeniyle feokromasitomadan şüphelenilmiş ancak kan ve idrar katekolamin düzeyleri normal olarak bulunmuştur. MR kolanjiyografisinde, sağ adrenalde yaklaşık 48x34 mm boyutlu içinde kalsifik alanlar barındıran kitle lezyonu ve sol adrenalde yaklaşık 14x12 mm boyutlu adenomla uyumlu görünüm , BT görüntülemesinde sağ adrenalde yaklaşık 5x3,5 cm boyutlarında içerisinde fokal yağ dansiteleri, milimetrik kalsifikasyonlar barındıran heterojen lezyona, yağ dansiteleri nedeniyle adrenomyelolipom ve malignitenin dışlanamaması üzerine cerrahi rezeksiyon uygulanmıştır. Materyal makroskopik olarak 54,5 gr ağırlığında, 6,5x5x2,2 cm boyutlarında olup,kesitinde 4,9 cm çapında , süngerimsi kistik kanamalı görünümde kapsüllü lezyon izlendi. Mikroskopik incelemesinde kanla dolu, genişlemiş, CD34 ve CD31 ile endotel hücrelerinde immünreaksiyon veren vasküler yapılar, kalsifikasyon ve nekroz izlendi. Mevcut bulgularla kavernöz hemanjiyom olarak raporlandı.

Sonuç

Adrenal bez hemanjiyomları ender görülen, nonfonksiyonel, korteks kaynaklı benign vasküler tümörlerdir. En sık görülen tipi kavernöz hemanjiyomdur. Tanısal görüntüleme yötemlerinin artmasıyla birlikte çoğu insidental olarak saptanmaktadır. Görüntülemesinde yağlı alanlar ve kalsifikasyon içeren solid komponenti baskın hipodens heterojen kitle şeklindedir. Karın ağrısı ve nadiren retroperitoneal kanamaya bağlı hipovolemik şok ile başvurulabilir, bu nedenle ayırıcı tanısı önemlidir. Boyutu değişken olup, iyi sınırlı, kapsüle, dıştan yumuşak ve fluktuan, kesit yüzü kanamalı spongiöz, adrenal korteks yerleşimlidir. Endotelle döşeli vasküler boşluklardan oluşan tümörde trombüs yapıları, fibrozis ve kalsifikasyon alanları izlenebilir. Küçük tümörler spontan regresyon gösterebilir. Spontan tümör rüptürü riski ve malignitenin dışlanamaması nedeniyle cerrahi gerektirir.Ayırıcı tanıda adrenal karsinom, feokromasitoma, metastaz, tübeküloz ve nöroblastom düşünülmelidir. Bu çalışmada klinik prezentasyonu, görüntüleme özellikleri ve histopatolojik bulgularıyla nadir izlenen adrenal kavernöz hemanjiyom, literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : adrenal gland, kavernöz, hemanjiom