Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS186 - KOMPOSİT FEOKROMOSİTOMA
Endokrin Patoloji
Nurver Özel Özbay 1, Sülbiye Koyutürk1
1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Abd
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı
 

Giriş

52 yaşındaki kadın hastada 2009 yılında yapılan tetkiklerde sol sürrenalde 35 mm’lik düzgün sınırlı kitle saptanıyor. Hastada hepatit B taşıyıcılığı dışında özellik mevcut değil. Takiplerde 4.5 cm’e ulaşan, hormonal değişiklik göstermeyen hastada adenom kabul edilen vakanın eksizyonuna karar veriliyor.

Olgu

Makroskopik kesitlerde 6x4x3 cm çaplı düzgün-keskin sınırlı kitle izleniyor. Sarı-beyaz renkli yer yer jölemsi lezyonda yaygın kistik alanlar da saptanıyor. Mikroskopik olarak iri, geniş sitoplazmalı, nükleusları büyük, nükleolleri belirgin gangliyom benzeri hücreler ve vasküler yapılar etrafında dizilen ince kromatinli , ince granüler nükleuslu , “zelballen” paterni oluşturan tümör hücre grupları saptanıyor. Mitoz nekroz, atipi izlenmeyen olguda tümör hücreleri sinaptofizin, NSE, kromogranin ile pozitif boyanmış olup aradaki iğsi hücrelerle adaların periferindeki hücreler S-100 ile pozitif boyanma gösteriyor. Keratin boyaları ile boyanma göstermeyen olgu GATA3 ile fokal boyanma göstermiştir.

Sonuç

Kompozit feokromositomaların nadir görülmesi nedeniyle, olgu sunumu olarak hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : Sürrenal, Feokromositoma, Komposit Feokromositoma