Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS188 - WHARTİN BENZERİ PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
Endokrin Patoloji
Afife Uğuz1, İbrahim Metin Çiriş1, Mahmut Bülbül2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Isparta
 

GİRİŞ: Papiller tiroid karsinomu tirodin en sık görülen malignitesidir. Whartin benzeri papiller tiroid karsinomu pailler tiroid karsinomunun nadir görülen bir varyantı olup papiller tiroid karsinomu nükleer özellikleri gösterip onkositik hücrelerle döşeli ortasında lenfositik infiltrasyon bulunan papiler yapılar bulundurur. Burada Whartin benzeri papiller tiroid karsinomu olan bir olgu sunuldu.

OLGU: Kırk dört yaşında kadın hasta dış merkezde alınan İİAB’ si papiller tiroid karsinomu onkositik varyant kuşkusu ön tanısıyla bölümümüze konsülte edildi. Hazır PAP ve Giemsa boyalı preperatlar tarafımızca incelendi ve malign sitoloji, tiroid papiller karsinom ile uyumlu, tall hücereler ve yaygın psödoinklüzyonlar vardır şeklinde rapor edildi. Hasta daha sonra hastanemiz genel cerrahi bölümüne başvurdu. Daha sonra olguya ait total tiroidektomi, sağ, sol juguler lenf nodu diseksiyonu materyalleri bölümümüzde incelendi. Makroskobik incelemesinde tiroid sağ lobda 2,7x2,5x2,2 cm ölçülerinde cerrahi sınıra bitişik kesit yüzü solit beyaz düzgün sınırlı nodüler lezyon görüldü. Mikroskobik incelemede 2 adet tümör odağı saptanmış olup 1. tümör Whartin benzeri tiroid papiller karsinom, tümör 2,7x2,5x2,2 cm çapında sağ lob yerleşimli, kapsül invazyonu, tiroid dışı yumuşak doku invazyonu vardır ve 2. tümör tiroid papiller mikrokarsinom, 0,1 cm çapında sağ lob yerleşimli tümör dışı alanlarda Hashimoto tiroiditi vardır şeklinde rapor edildi. Sağ juguler lenf nodu diseksiyonunda 1 adet metastatik 1 adet reaktif lenf nodu, sol juguler lenf nodu diseksiyonunda 1 adet reaktif lenf nodu olduğu raporda belirtildi.

SONUÇ: Warthin benzeri papiller tiroid karsinomu, hem ince iğne aspirasyonunda hem histoloji örneklerinde tiroidin lenfoepitelyal lezyonları, Hürthle hücreli karsinom, papiller karsinomun tall hücreli varyantı ile karışabilir. Whartin benzeri papiller tiroid karsinomu Hashimoto Tiroditi ile ilişkilidir. Whartin benzeri papiller karsinom özel ve nadir bir alt tip olduğundan tanıda bildirilmelidir.

Anahtar Kelimeler : Hashimoto Tiroiditi, Whartin , papiller, karsinom