Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS009 - POSTMENOPOZAL DÖNEMDE EPİTELOİD TROFOBLASTİK TÜMÖR: OLGU SUNUMU
Jinekopatoloji
Seyran Yiğit1, Eylül Gün1, Demet Etit1, Bülent Yılmaz2, Zafer Kolsuz2, İbrahim Gülhan3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği
3İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği
 

Giriş

Epiteloid trofoblastik tümör (ETT) intermediate trofoblastlardan köken alan gestasyonel trofoblastik tümördür. Olguların çoğu reprodüktif dönemde görülmekte olup, postmenopozal dönemde çok nadirdir. Ayırıcı tanı zorlukları yaratan bu nadir tümörü sunmayı amaçladık.

Olgu

55 yaşında hasta postmenopozal kanama şikayetiyle kadın doğum polikliniğine başvurdu. Dört yıldır menopozda olan hastanın özgeçmişinde son doğumu 21 yıl önce idi. Ayrıca yüzde lentigo maligna eksizyon öyküsü mevcuttu. Batın ultrasonografide uterus posteriorunda yaklaşık 4 cm çaplı myom nüvesi izlenen hastaya total abdominal histerektomi ve bilateral salpigooferektomi (TAH+BSO) yapıldı. Makroskopik incelemede korpus sağ tarafta yerleşimli 4.5x4.5x3 cm boyutlarında kirli beyaz-sarı renkli, yumuşak, lastik kıvamında düzgün sınırlı lezyon izlendi. Mikroskopik olarak nodüler büyüme paterni gösteren, solid tabakalar yer yer de adalar halinde orta boyutlu, uniform, granüler, şeffaf sitoplazmalı tümör hücreleri izlendi. Tümör adalarının merkezinde ve tümör hücreleri arasında yer yer keratinizasyonu da anımsatan eozinofilik hyalen benzeri materyal birikimi ve bazı alanlarda coğrafik nekroz dikkati çekti. Vasküler mesafelerde tümör trombüsleri izlendi. Hematoksilen-eozin temelinde skuamöz hücreli karsinomu (SHK) düşündüren olguya geniş bir immünhistokimya (İHK) paneli uygulandı. İHK incelemede tümör Sitokeratin AE1-AE3, Sitokeratin 8/18, Sitokeratin 19, Sitokeratin 7, CD10, p63 ve hCG ile pozitif, EMA ve inhibin ile fokal pozitif boyanırken, PAX-2, PAX-8, vimentin, Sitokeratin 5/6 ve hPL ve malign melanom belirteçleri ile negatif boyanma gösterdi. Ki-67 proliferasyon indeksi %90 idi. Mikroskopik ve immünhistokimyasal bulgular birlikte değerlendirildiğinde olgu “epiteloid trofoblastik tümör” olarak değerlendirildi. Bu tanı β-HCG düzeyi 80,9 mU/ml olarak saptanması ile de desteklendi. Evreleme amacıyla yapılan batın ve toraks BT'de özellik saptanmadı. Medikal onkoloji tarafından konsey kararı ile 4 kür kemoterapi verilen hastanın son kontrollerinde β-HCG düzeyi 0 mU/ml idi.

Sonuç

Tipik histopatolojik özelliklere sahip olmakla birlikte ayırıcı tanıda en çok zorluk yaratan iki antite SHK ve plasental site trofoblastik tümördür. ETT akılda tutulduğu takdirde immünhistokimyasal belirteçler tanıda yardımcı olur. Ayırıcı tanıda sorun yaratan antitelerle tedavi ve prognoz farklılıklarından dolayı doğru tanı çok önemlidir. Genellikle iyi prognozlu olmakla birlikte nadiren metastaz yaptığı bildirilen olgular vardır.

Anahtar Kelimeler: epiteloid trofoblastik tümör, uterin neoplazm, gestasyonel trofoblastik hastalık

Anahtar Kelimeler : Epiteloid trofoblastik tümör, uterin neoplazm, gestasyonel trofoblastik hastalık