Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS240 - KOLONUN EPİTELİ YANLIŞ YERLEŞİMLİ ADENOMATÖZ POLİBİNDE PSÖDOKARSİNOMATÖZ İNVAZYON
Gastrointestinal Patoloji
Figen Aslan1, Murat Başbuğ2
1Balıksir Üniversitesi Tıp Fakültesi,patoloji
2Balıksir Üniversitesi Tıp Fakültesi,genel Cerrahi
 

Giriş

Epiteli yanlış yerleşimli adenomlar,mikroskobik olarak invaziv adenokarsinomlara benzerliğinden yanlış değerlendirmelerle sonuçlanabilen nadir karşılaşılan durumlardandır.Bu adenomlarda psödoinvazyon/psödokarsinom olarak adlandırılan displastik epitelin submukoza içine girme odakları yanı sıra submukozada müsin ekstravazasyonu da bulunabilir.Özellikle uzun saplı ve sigmoid kolon lokalizasyonlu adenomlarda görülür.Yanlış yerleşmiş epitel içeren adenomların intramukozal kısımları düşükten yüksek dereceli displaziye kadar hatta intramukozal adenokarsinoma kadar değişen geniş bir yelpazede farklı özelliklerde olabilir.Özellikle yüksek dereceli displazi bulunanlarda invaziv adenokarsinomdan ayırım bazen çok zor olabilir.Bu iki durumun ayrımı için kullanılabilecek histolojik özellikler yanında bazı immünhistokimyasal yardımcı yöntemler de vardır.Biz burada, sigmoid kolonda lümeni tıkayan geniş tabanlı ve uzun saplı polipöz kitlesi bulunan hastanın sigmoid kolon rezeksiyonu sonrasında psödoinvazyon gösteren epiteli yanlış yerleşimli adenom tanısı verdiğimiz olguyu sunuyoruz.

Olgu

52 yaşında makatta ağrı şikayeti ile hastanemize başvuran hastanın kolonoskopisinde lümeni tıkayan geniş tabanlı ve uzun saplı polipöz kitlesi görülmüş.Kitleden alınan endoskopik biopsi sonucu adenom(hafif displazi içeren) gelen hastaya sigmoid kolon rezeksiyonu yapıldı.Rezeksiyonun makroskopik incelemesinde geniş tabanlı 3,5 cm uzunluğunda sapı bulunan 3x2,5x2cm ölçülerinde kırmızı-kahverengi polip görüldü.Polip sapını da içerecek şekilde polibin tamamı örneklendi.Mikroskopik incelemede ağır displazi odakları içeren tubulovillöz adenomun submukoza içinde atipik glandları ve müsin ekstravazasyonu vardı.Ancak invaziv karsinomda beklenilen desmoplazi ve kompleks,düzensiz,kribriform,infiltratif patern yoktu.Müsin gölleri asellüler olup çevresi düzgün ve yuvarlaktı.Olguya histopatolojik özellikleriyle epiteli yanlış yerleşimli,ağır displazi odakları içeren tubulovillöz adenom tanısı verildi.

Sonuç

Özellikle endoskopik biopsilerde yüksek dereceli displazi gösteren adenomlarda submukozada invazyon varsa psödoinvazyon gösteren adenomların varlığı da akılda tutulmalı ve histopatolojik özellikleri bilinmelidir.

Anahtar Kelimeler : psödoinvazyon,kolon,adenomatöz polip