Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS344 - NADİR BİR VAKA: MEMENİN İNVAZİV MİKROPAPİLLER KARSİNOMU
Meme Patolojisi
Fatma Şenel1, Erdem Arzu Taşdemir1, Hatice Karaman1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
 

Giriş

Pür invaziv mikropapiller karsinomlar tüm invaziv meme karsinomlarının %2’sini oluştururlar. Bu tümör tipi olan hastalarda genellikle tanı anında aksiller lenf nodu tutulumu vardır ve daha kötü prognozludur.

Olgu

52 yaşıdaki kadın hasta sol memede kitle şikayeti ile hastanemize başvurdu. Hastanın mamografisinde sol meme üst iç kadranda yaklaşık 20 mm boyutlu asimetrik opasite izlendi. Her iki aksilla doğal görünümdeydi. USG’sinde sol memede saat 11 hizasında yaklaşık 2 cm boyutlu hipoekoik kitle izlendi (BI-RADS 5). Sol aksillada en büyüğü 16x10 mm boyutlu asimetrik kalın korteksli lenf nodları izlendi. Kitlenin İİAB sonucu şüpheli lezyon olarak rapor edildi. Hastaya mastektomi uygulandı. 30x21x4 cm boyutunda mastektomi materyalinin kesit yüzünde üst iç kadrana uyan bölgede 3x3x3.2 cm boyutunda kirli beyaz renkte solid görünümlü tümör izlendi. Mikroskopik incelemesinde mikropapiller, tübüler ,alveoler yapılanma gösteren hücre kümeleri izlendi. İmmünohistokimyasal incelemede CD56 negatif boyandı. ER, PR pozitif Cerb2 negatifti. Ki67 proliferasyon indeksi %80 civarındaydı. Metastatik 1 adet aksiler lenf nodu izlendi. Hasta invaziv mikropapiller karsinom tanısı aldı.

Sonuç

İnvaziv mikropapiller karsinomlarda %75 oranında hastada tanı anında aksiler lenf nodu metastazı vardır. Minör komponentinde mikropapiller patern olan hastalar ile pür invaziv mikropapiller karsinomda lenf düğümü tutulumu sıklığı benzerdir. Bundan dolayı patologların invaziv meme tümörlerinde mikropapiller komponenti tanıyarak az miktarda olsa bile rapor etmeleri önemlidir.

Anahtar Kelimeler : Meme, mikropapiller karsinom