Turkish Neurosurgery 1999 , Vol 9 , Num 1-2
HİPOFİZEKTOMİLİ RATLARDA BETA-ENDORFİNİN AĞRI ESİGİ ÜZERİNE ETKİSİ
Alper BAYSEFER1, K. Melih AKAY1, Mehmet DANEYEMEZ1, Yavuz NARİN2, Güzin EVREN3, Naci SEBER1
1Departments of Neurosurgery, Gülhane Medical School, Ankara
2Departments of Nuclear Medicine, Gülhane Medical School, Ankara
3Departments of Pathology, Gülhane Medical School, Ankara
Beta endorfin 31 aminoasitli polipeptid olup pituiter beyin ve diğer değişik dokulardan salgılanır. Potent opiat benzeri aktiviteyle analjezi sağlayıp lenfosit ve kompleman bağlama aktivitesi üzerine olan etkisiyle immün sistemin strese uyumunu fizyolojik olarak oluşturur. Bu çalışmada 24 rat kullanılmıştır. İntakt ve hipofizektomili ratlarda beyin omurilik sıvısı ve plazma b-endorfin konsantrasyonları çalışılmış ve b-endorfinin ağrı eşiğine etkisi araştırılmıştır. Bu nedenle intakt ve hipofizektomili ratlardan cerrahiden 24 saat sonra Beyin omurilik sıvısı ve plazma örnekleri alınmış ve daha sonra tail-flick testiyle ağrı eşiği değerleri tespit edilmiştir. Sonuçlar plazma b-endorfin konsantrasyonunda azalmayı göstermiştir (p<0.001).Beyin omurilik sıvısı b-endorfin değerlerinde belirgin farklılık olmamıştır. Keywords : Ağrı eşiği, beta-endorfin, hipofizektomi, tail-flick testi
Corresponding author : Alper Baysever