Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS464 - MESANENİN KASA İNVAZİV ÜROTELİAL KARSİNOMLARINDA TÜMÖR TOMURCUKLANMASININ PROGNOZLA İLİŞKİSİ
Üropatoloji
Ülkü Küçük1, Sümeyye Ekmekçi1, Ebru Çakır2, Zübeyde Ekin3, Batuhan Ergani4, Gökhan Rahmi Ekin5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir;
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir;
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir;
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir;
5Urla Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir
 

Amaç: Son yıllarda tanımlanan ve çok çeşitli tümörlerde prognostik önemi olduğu bildirilen tümör tomurcuklanmasının, klinik takipleri bulunan, 60 kasa invaziv mesane ürotelial karsinomu (KİMÜK) olgusundaki hastalıksız sağkalım (HS) ve toplam sağkalım (TS) üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Gereç ve yöntem: Transuretral rezeksiyon sonrası histopatolojik olarak KİMÜK tanısı alan ve standart teknikler kullanılarak radikal sistektomi (RS), sistoprostatektomi ve pelvik lenf nodu diseksiyonu uygulanmış ve takipleri bulunan 60 vakanın hematoksilen-eosin kesitleri yeniden değerlendirildi. Tümörün invaziv ucundaki neoplastik dokudan stromaya uzanan tek hücre veya en fazla 5 tümör hücresinden oluşan tümör hücre grupları tümör tomurcuklanması olarak kabul edildi. Tümör tomurcuklanması ile HS ve TS ile ilişkileri Kaplan Meier metodu ve Log rank analizi ile araştırıldı.

Bulgular: 60 olgunun 9’una RS, 51’ine sistoprostatektomi ve üçü dışında tümüne bilateral pelvik lenf nodu diseksiyonu uygulandı. Olguların 8’i kadın, 52’si erkekti ve yaş ortalamaları 65.6 (min:42, maks:82) idi. 12’si hayatta iken 48’i hayatta değildi ve ortalama sağkalım süreleri 23,4 aydı (min:3 ay, maks:86 ay). 17’si pT1, 24’ü pT3 ve 19’u pT4 idi ve 21 olguda lenf nodu metastazı (LNM) saptandı. Olguların takiplerinde 29’unda uzak metastaz izlendi.

Histopatolojik incelemede olguların 52’sinde (%86.7) tümör tomurcuklanması mevcuttu. Uzak organ metastazı, HS ve TS ile tümör tomurcuklanması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmedi (p=0,465, p=0.791, p=0.331). Tümör evresi, LNM ve uzak metastaz ile TS arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p=0.047, p=0.019, p=0.005).

Sonuç

Çalışmamızda, kolorektal karsinomlar için prognostik faktör olarak kabul edilen tümör tomurcuklanmasının KİMÜK’larında sağkalım üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Literatürde tümör tomurcuklanmasının farklı tümör tiplerinde ve erken evre mesane üroteliyal karsinomlarında prognostik önemi olduğunu bildirilen çalışmalar bulunmakla birlikte ileri evre mesane karsinomları için bu ilişki gösterilememiştir. Bu konuda geniş serilerle çok merkezli araştırmaların yapılması faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler : Tümör budding, Mesane, Ürotelial karsinom, Prognostik faktör