Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS326(66) - Epiteloid trofoblastik tümör
Jinekopatoloji
Özgür Külahcı 1, Eylem Pınar Eser 2, Derya Gümürdülü 3
1 Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2 Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
  GİRİŞ:

Epiteloid trofoblastik tümör oldukça nadir görülen gestasyonel trofoblastik tümörler olup literatürde yaklaşık 80 civarında olgu bildirilmiştir.

OLGU:

56 yaş kadın hasta anormal vajinal kanama şikayeti ile dış merkezde histerektomi+BSO yapılmış. Granülomatöz iltihap ve karsinom ön tanıları hazır parafin blokları tarafımıza konsültasyon amacıyla gönderildi.Mikroskopik incelemede coğrafik nekroz ve kalsifikasyon alanları içerisinde geniş tabakalar ve kitleler oluşturan iyi sınırlı, epiteloid adacıklar ve kordlar, atipik mononükleer trofoblastik hücrelerden oluşan tümöral hücreler izlenmektedir. Kordlar ve adacıklar fibriler, eozinofilik ve hyalin benzeri materyal ile çevriliydi. Adacıkların merkezinde keratini anımsatan yoğun eozinofilik materyal, tümörün periferinde ince tabaka şeklinde lenfositik infiltrat dikkati çekmektedir. 10 BBA'da 7 mitoz mevcuttu. İmmünhistokimyasl boyamalarda Beta hCG fokal (+), düşük molekül ağırlıklı keratin (+), pansitokeratin (-), Sitokeratin 5/6 (-), p63(+), hPL(-), Ki-67 proliferasyon indeksi %20-30 bulundu. Ayırıcı tanıda koryokarsinom düşünülmüş olup Beta hCG'nin ve akciğer radyolojisinin normal olması, bifazik paternin olmaması, hemoraji ve vasküler invazyonun olmaması nedeniyle epiteloid trofoblastik tümör olarak raporlanmıştır.

SONUÇ:

Epiteloid trofoblastik tümör ilk olarak plasental bölge sitotrofoblastik tümörü ve koryokarsinomdan farklı ve kötü deferansiye karsinom benzeri özellikleri bulunan, sık görülmeyen neoplaziyi tanımlamak için önerilmiştir. Sitotrofoblastik hücrelerin neoplastik transformasyonu ve koryonik tip intermediyer trofoblastik hücrelere farklılaşması sonucu gelişmekte olduğu belirlenmiştir. Tedavisi histerektomidir. Literatürde takip edilen hastaların üçte ikisi hastalıksız hayattadır, geri kalan hastalar kaybedilmiş, ya da metastatik hastalık sahibidir. Trofolastik tümör ve tümör benzeri lezyonların ayırıcı tanısında trofogram denilen algoritmik bir yaklaşım önerilmiş olup üç aşamalı immünhistokimyasal yöntemleri içerir. Bu yöntem koryokarsinom, epiteloid trofoblastik tümör, abartılı plasental bölge, plasental bölge trofoblastik tümörü, plasental bölge nodülü ayırıcı tanısı yapılmasına yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler : Epiteloid trofoblastik tümör, uterus