Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS177(93) - Çoçukluk çağında nadir bir özofajit etkeni; Sarcina ventriküli ; Olgu sunumu
Gastrointestinal Patoloji
Leymune Parlak 1, Bahar Memiş 1, Kerim Parlak 2
1 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2 Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  GİRİŞ:Özofajit en sık non-infeksiyöz bir neden olan gastrointestinal reflüye bağlı olarak gelişir. İnfeksiyöz olarak ise immunsüpresif kişilerlerde sıklıkla candida, herpes simplex virüs ve sitomegalo virüse bağlıdır. Nadir bir etken olarak Sarcinia ventriküli bakterisi karşımıza çıkmaktadır. Bu bakteri su ve toprakda bulunan karakteristik özelliği tetrat oluşumu olan, gram pozitif, anerop koktur. İlk kez 1842de insan patojeni olarak identifiye edilmiş olmasına rağmen günümüze kadar sadece 24 adet vaka bildirilmiştir. Bunların 9 tanesi çocukdur. Klinik olarak mide boşalması geçikmiş kişilerde gastrik perforasyona kadar giden ölümcül tablolar oluşturabilir. Çoçuklarda ülseratif özofajit ve gastrite bağlı kanlı kusma ve özofagial yapışıklıklar görülmüştür. Eş zamanlı olarak H. pylori gastriti ve Çölyak hastalığı bildirilenler olmuştur.

OLGU: 2 yaşındaki kız çocuğu üst gastrointestinal sistem kanaması ile başvurdu. Akciğer enfeksiyonu da bulunan hastada ayrıca batın USGde bilateral böbreklerde de grade 1 pelvikaliksiyel ektazi saptandı. Vucut ağırlığı 10 kilo (3-10 persentil) olan hastanın gelişme geriliği mevcuttu. Yapılan üst gis endoskopik incelemesinde özofagus mukozası belirgin frajil ve yüzeyel dokuda düzensizlikler, mide mukozası eritemli ve ödemli olarak izlendi. Midede besin artıkları görüldüğü için mide boşalmasında geçikme tespit edildi. Özofagus biyopsisinden yapılan kesitlerde nekrotik eksuda içerisinde ve farklı bir alanda yüzey epiteli ile ilişkili tetrat oluşturmuş bakteri kümesi görüldü. Karakteristik görünümü nedeniyle bu bakterinin Sarcinia ventriküli olduğu düşünüldü. Vakaya Sarcinia ventriküliye bağlı ülseratif özofajit tanısı verildi. Viral, bakteriyel ya da fungal farklı bir etken görülmedi. Mide ve duodenuma ait parçalarda hafif inflamatuar hücre artışı mevcuttu. Midede H.pylori ya da duodenumda giardia gibi spesifik bir mikroorganizma tespit edilmedi.

SONUÇ: Gastroözofagial reflü dışlandıktan sonra üst gis semptomları ile başvuran, özellikle çoklu organ rahatsızlıkları bulunan hastalarda öncelikle en sık karşılaşılan viral, bakteriyel yada fungal etkenler araştırılmalıdır. Daha sonra nadir bir neden olan Sarcinia ventriküli ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Karakteristik özelliği olan tetrat oluşumu tanıya yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler : Özofajit, Sarcina ventriküli, Çocukluk çağı