Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS074 - LENF NODU METASTAZI OLAN LARENKS KARSİNOMLARINDA PET/BT DEĞERLERİNİN HİSTOPATOLOJİK PARAMETRELERLE KARŞILAŞTIRILMASI
Baş ve Boyun Patolojisi
Ayça Tan1, Feray Aras2, Görkem Eskiizmir3
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
 

Giriş

Larenks kanseri üst solunum yollarının ikinci sık tümörüdür. Doğru evreleme tedavi seçiminde önemlidir. Tüm kanserlerde olduğu gibi larenks kanserinde de tedaviye yanıtın takibinde ve evrelemede PET/BT altın standart bir yöntemdir. Bu çalışmada PET/BT ile hesaplanan değerlerin histopatolojik parametrelerle kıyaslanması ve sonuçların birbirleriyle ilişkisinin tanımlanması amaçlandı.

Materyal-metod:

Celal Bayar Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı arşivinde Ocak 2013-Temmuz 2017 tarihleri arasında kayıtlı 70 larenjektomiden, lenf nodu pozitifliği bulunan ve preoperatif PET/BT’si olan olgular çalışmaya alındı. Olgulara ait tüm demografik veriler not edildi ve histopatolojik bulgular (nekroz, inflamasyon, differansiasyon, tümör boyutu, tümör derinliği, perinöral invazyon, lenfovasküler invazyon, tiroid kıkırdak tutulumu, krikoid kıkırdak tutulumu, tiroid bezi infiltrasyonu, ekstralaringeal yayılım, perinodal yayılım) yeniden değerlendirildi. Hem tümör hem lenf nodunda PET/BT değerleri (SUVmax, SUVmean, volume, MImax, MImin, SD) hesaplandı ve tüm değerler için tümör/lenf nodu oranı ayrıca hesaplanarak üçüncü bir grup olarak ele alındı. Tüm veriler SPSS 15.0 ile analiz edildi.

Bulgular:

Çalışmaya alınan olguların 19’u (%90.5) erkek, 2’si (%9.5) kadın olup yaş ortalaması 61.67 (48-78)’dir. Nekroz, differansiasyon ve inflamasyon ile tümör PET/BT değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Lenfovasküler invazyon, perinöral invazyon, krikoid kıkırdak tutulumu, ekstralaringeal yayılım ve tiroid bez infiltrasyonu ile her üç grupta (tümör, lenf nodu, tümör/lenf nodu oranı) anlamlı fark saptanmadı. Tiroid kıkırdak tutulumu ile her üç grup arasında, perinodal yayılım ile tümör grubunda ve tümör boyutu ile tümör ve tümör/lenf nodu grubunda istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p< 0.05). Metastaz sayısı ile tümöre ait MImax değeri arasında korelasyon saptandı ve bu sonuç istatistiksel olarak anlamlıydı (r=0.53, p=0.02).

Tartışma:

Rutinde preoperatif evrelemede yaygın olarak kullanılan PET/BT’den elde edilen değerlerden hesaplanan tumor/lenf nodu oranı değerlerinin tümü ile tiroid kıkırdak tutulumu arasında oldukça anlamlı bir ilişki saptandı. Ayrıca perinodal yayılım, tümör boyutu ve metastatik lenf nodu sayısı ile de anlamlı ilişkinin bulunması bu parametrelerin üzerinde daha dikkatli bir şekilde durulması konusunda uyarıcıdır. Bu bulgular daha fazla olgu sayısı içeren çalışmalarla desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler : larenks, SUV, PET/BT, tiroid kıkırdak