Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS075 - MAKSİLLER SİNÜSÜN PSAMMOM CİSİMLERİNDEN ZENGİN ASİNİK HÜCRELİ KARSİNOMU, OLGU SUNUMU
Baş ve Boyun Patolojisi
Ülkü Küçük1, Alp Özgüzer1, Sümeyye Ekmekçi1, Emel Ebru Pala1, İbrahim Çukurova2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İzmir
 

Giriş

Asinik hücreli karsinom (AHK) nadir görülen, yavaş büyüme hızına sahip, düşük dereceli malign tükürük bezi neoplazisidir. Tümör en sık parotiste saptanmakta olup minör tükürük bezi yerleşimi nadirdir. Tükürük bezinin neoplastik ve nonneoplastik lezyonlarında psammom cismi veya nonlaminated kalsifikasyon varlığı nadirdir. Burada maksiller sinüs yerleşimli, psammom cisimlerinden zengin, AHK olgusu ayırıcı tanıları ile birlikte sunulmaktadır.

Olgu

59 yaşında erkek hasta bir yıldır devam eden burun tıkanıklığı şikayeti ile hastanemize başvurdu. Hastanın radyolojik görüntülemelerinde maksiller sinüsde, komşu kemik yapılarda ekspansiyona neden olan kitlesel bir lezyon görüldü. Alınan punch biopsi materyalinin kesitlerinde, hyalinize bir stroma içerisinde, asinüs benzeri yapılar yapan, granuler sitoplazmalı hücre grupları izlendi. Tükürük bezi tipi bir tümör ile uyumlu olabileceği bildirilen olgunun sistemik taramalarında metastaz saptanmadı. Maksillektomi kararı verilen olgunun maksillektomi materyalinde makroskopik olarak 6cm çapındaki tümör izlendi. Tümörden hazırlanan kesitlerde, arada psammom cismi özelliğinde mikrokalsifikasyonlar içeren, asinüs benzeri yapılar izlendi. Tümör hücreleri bazofilik granuler sitoplazmalı, yuvarlak oval nukleuslu idi. Nukleer pleomorfizm, mitoz/atipik mitoz görülmedi. Tümör hücreleri PAS ve dPAS ile sitoplazmik granuler tarzda boyandı. İmmunohistokimyasal olarak tümör hücreleri; düz kas aktin, p63, S100, TTF1 ile negatif, alfa1 antitripsin, DOG 1 ile pozitif reaksiyon verdi. Olgu psammom cisimlerinden zengin AHK olarak raporlandı.

Sonuç

Psammom cismi, kalsiyum tuzlarının konsantrrik tabakalar yaparak depolanması olup AHK’da psammom cisminin varlığı literatürde birkaç vaka takdiminden ibarettir. Minör tükürük bezi yerleşimi de nadir olan AHK’da histolojik olarak, gros invazyon, desmoplazi, atipi ve artmış mitotik aktivitenin hastalık progresyonu için prediktif göstergeler olduğu bildirilmektedir. Ayırıcı tanıda histolojik görüntüsü çok benzer olan sekretuar karsinom ve tiroid papiller karsinom metastazı mutlaka akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Asinik hücreli karsinom, maksilla, psammom cismi