Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS137(149 - TİROİDİN PRİMER MARGİNAL ZON LENFOMASI VE WARTHİN BENZERİ VARYANT PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU BİRLİKTELİĞİ
Endokrin Patoloji
Ezgi Genç Erdoğan 1, Ebru Taştekin 1, Busem Binboğa Tutuğ 1, Elif Mercan 1, Mert Cezik 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji
  GİRİŞ: Tiroidin ekstranodal marjinal zon lenfoması (malt lenfoma), tiroid gland lenfomalarının %20-%30’unu oluşturmaktadır. Neredeyse tümü lenfositik tiroidit zemininde gelişmektedir ve çoğu (%67) belirgin plazmositik komponent içermektedir. Papiller karsinomun, whartin benzeri patterni, onkositik sitoplâzmalı ve papiller karsinom nükleer özelliklerine sahip hücrelerle karakterize olup genellikle kronik lenfositik tiroiditle (hashimoto) ilişkilidir

OLGU:

43 yaşında kadın hastanın, 5 yıl önce tiroid istmusta hipoaktif nodül ile takip edilmekte iken bu tarihte yapılan iias sonucu önemi belirsiz atipi gelen hasta takiplerini aksatmıştır. 2017 yılında yapılan görüntülemelerde her iki tiroid lobunun hipertrofik ve boyutlarının artmış olması, trakea girimine uzanması ve glandı tama yakın dolduran heterojen hipoekojen nodüller saptanması nedeniyle hastaya bilateral total tiroidektomi yapılmasına karar verilmiştir. Laboratuarımıza gönderilen total tiroidektomi materyali incelendiğinde, sağ lob, istmus ve sol lobu diffüz olarak tutmuş, boyut artışına sebep olmuş, kolloidden fakir, balık eti görünümü izlenmiştir. Ayrıca istmusta 1.2 cm çapında iyi sınırlı, solid nodül mevcuttur. Kesitlerde, tüm tiroid dokusunu tutan tiroid foliküllerini atrofiye uğratan, plazmositoid morfolojide lenfoid infiltrasyon izlenmiştir. İnfiltrasyon içerisinde küçük boyutlu lenfoid nodüller seçilmektedir. İmmunohistokimyasal çalışmalarda; CD20 ile lenfoid infiltrasyon içerisinde ki küçük lenfoid nodüllerde, cd138 ve cd38 ile plazmositoid lenfoid infiltrasyonda diffüz boyanma, kappa ve lambda ile kappa yönünde monoklonalite ve cd10 ile negatif izlenmiştir. Diffüz patternde plazmositoid morfolojide monoklonalite gösteren non-hodgkin lenfoma infiltrasyonunun ön planda ekstranodal marginal zon lenfoma (malt lenfoma)olduğu kanaatine varılmıştır.Ayrıca istmusa ait kesitlerde diffüz lenfositik infiltrasyon içerisinde; iyi sınırlı,kapsülü izlenmeyen nodüle “papiller karsinom warthin benzeri varyant” tanısı konulmuştur.

SONUÇ:

Primer tiroid gland lenfomaları oldukça nadir görülmektedir. En sık subtipleri diffüz büyük b hücreli lenfoma ve malt lenfomadır. Tiroidi tutan diffüz lenfositik proliferasyonlarda öncelikle proliferasyonun, hashimoto tiroiditinden ayrımı, proliferasyonun neoplastik olup olmadığı tespit edilmelidir. Alt tipleme için de immunohistokimyasal çalışmalar yapılarak diffüz büyük b hücreli lenfomadan (B lenfosit immun belirteçleri ile diffüz boyanma), foliküler lenfomadan (CD10, bcl-6 +) ve nadir olarak da; Plazmositomdan (IgG +) ayrımı yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler : primer tiroid lenfoması, malt lenfoma, , warthin benzeri papiller karsinom