Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS369(169 - OVERDE SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM: İKİ OLGU SUNUMU
Jinekopatoloji
Filiz Bolat 1, Özlem Özen 2, Songül Alemdaroğlu 3
1 Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dr. Turgut Noyan Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Patoloji Ad. , Adana
2 Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Ad. , Ankara
3 Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dr. Turgut Noyan Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ad. ,adana
  GİRİŞ: Overin skuamöz hücreli karsinomu nadir görülür, en sık matür kistik teratom (dermoid kist) zemininden köken alır, daha az olarak, endometriyozis odaklarından, Brenner tümör zemininde ya da overin yüzey epitelinden kaynaklanan saf skuamöz hücreli karsinom olarak ortaya çıkabilir.

Bu çalışmada overde matür kistik teratom zemininde gelişen skuamöz hücreli karsinom olgusu ile primer ovaryan skuamöz hücreli karsinom olgusu sunuldu.

OLGU 1: Karın ağrısı nedeniyle dış merkezde takip elden 37 yaşındaki bayan hasta, dış merkezde çekilen MRI’da sağ overde 16x13 cm boyutlarında semisolid kitle saptanması üzerine hastanemiz jineko-onkoloji polikliğine başvurdu. Over kisti nedeniyle ameliyata alaınan olguya sağ salphingoooferektomi yapıldı ve intraoperatif incelemeye gönderildi, değerlendirme sonucunun malign olması üzerine olguya evreleme cerahisi yapıldı. Sağ over örneğinin, makroskopik incelemesinde 7x6x 3cm boyutlarında over dokusuna ait kesitlerde içi kıl ve kahverengi vizköz sıvı ile dolu kistik lezyon ve gri-kahve renkte solid alanlar izlendi.

Mikroskopik incelemede, matür kistik teratom ile uyumlu alanlar yanı sıra, solid görünümdeki alanlarda bir kısmı “keratin incisi” içeren atipik skuamöz hücre adacıklarının oluşturduğu skuamöz hücreli karsinom alanları izlendi. Evreleme cerrahisi yapılan olguda başka yerde tümör odağı izlenmedi. Olgu matür kistik teratomdan gelişen “ skuamöz hücreli karsinom” olarak değerlendirildi. Kemoterapi alan olguda 3 yıllık takiplerinde nüks ve/veya metastaz saptanmadı.

OLGU 2: Sol yan ağrısı ve bel ağrısı nedeniyle ile kliniğe başvuran 32 yaşındaki bayan hastaya yapılan ultrasonografide sağ adneksiyel lojda 86x76 mm boyutlarında semisoild kitle saptanmış. Over örneği intraoperatif incelemeye gönderilen olguda, sonucun malign gelmesi üzerine olguya evreleme cerrahisi yapıldı. Sağ over örneği, makroskopik incelemesinde parçalar halinde gönderilen 7x7x4cm boyutlarında sarı beyaz renkte, solid alanlar içermekteydi.Mikroskopik incelemede, over stromasında bir kısmı “keratin incisi” içeren atipik skuamöz hücre adacıkları izlendi. Tümörde yaygın nekroz odakları mevcuttu. İmmunohistokimyasal incelemede, tümör hücrelerinde; CK5/6, p63, p40 ve trombomodülin pozitif, ER, PR ve CEA negatif saptandı. Klinik-radyolojik olarak metastatik lezyon dışlanan olgu, overin primer skuamöz hücreli karsinomu olarak kabul edildi. Evreleme cerrahisi olan olguda paraaortik bölgede 2 adet metastatik lenf nodu izlendi. Kemoterapi alan olguda 6 aylık takiplerinde nüks ve/veya metastaz saptanmadı.

SONUÇ:Overin primer skuamöz hücreli karsinomu nadir görülen bir tümördür, tanı vermeden önce malign Brenner tümörü, yaygın skuamöz diferansiasyon gösteren endometrioid karsinom ve, metastatik karsinomlar ( serviks-vajen –mesane-deri ve akciğer) dışlanmalıdır.

Olgularımız nadir görülmesi nedeniyle ayırıcı tanısı da vurgulanarak klinik-histopatolojik özellikleri ile sunuldu.
Anahtar Kelimeler : Over, skuamöz hücreli karsinom