Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS126(191 - Folliküler Nodüler Hastalığa Eşlik Eden Langerhans Hücre Proliferasyonu
Endokrin Patoloji
Gülen Gül 1, Sümeyye Ekmekçi 1, Cengiz Aydın 2, Emel Ebru Pala 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
  Giriş

Langerhans hücreleri (LH) yüksek antijenik maruziyet olan organlarda antijen sunan hücrelerdir. Tiroid bezinde LH’lerinden oluşan infiltratların sadece papiller tiroid karsinom olgularının bir kısmında bulunduğu gösterilmiştir. Burada ise folliküler noduler hastalığa eşlik eden kitle oluşturmayan langerhans hücre prolifasyonu nadir ve tanı karışıklığına yol açabilecek bir olgu olarak sunulmaktadır.

Olgu

45 yaşında erkek hasta boyunda şişlik şikayetiyle cerrahi kliniğine başvurmuştur. Yapılan tiroid ultrasonunda tiroid bezi içerisinde en büyükleri sağda 23 mm ve solda 41 mm boyutlara ulaşan etrafında ince hipoekoik halosu bulunan izo-ekoik solid nodüller izlemiştir. Hastaya multinodüler guatr ön tanısı ile bilateral total tiroidektomi uygulanmıştır.

Tiroid sağ lob ve isthmus kesitlerinde en büyüğü 3 cm, en küçüğü 1 cm çapta kolloidal yer yer dejenere görünümde nodüller izlenmiştir. Sol lobun kesit yüzünde ise en büyüğü 5 cm yer yer kalın kapsülü bulunan kanamalı kalsifiye, en küçüğü milimetrik boyutlarda çok sayıda koloidal dejenere nodül izlenmiştir.

Bilateral total tiroidektomi materyaline ait kesitleri folliküler nodüler hastalık ile uyumludur. Sol loba ait kesitlerde ise iki farklı adenomatöz nodül yapısının içerisinde, özellikle ince iğne aspirasyon biyopsi skarının çevresinde, follikül yapılarının arasına giren düzensiz sınırlı, eozinofillerin de eşlik ettiği 'Langerhans Hücre Proliferasyonu' dikkati çekmiştir.

Olgu 'Langerhans Hücre Histiositozu' açısından sistemik olarak araştırılmış olup, ek patolojik bulgu saptanmamıştır. Kemik iliği incelemesi yaşa göre normosellülerdir. Hasta olası Langerhans hücreli neoplaziler açısından yakın klinik takip altındadır.

Sonuç

Tiroid bezini tutan Langerhans Hücreli Histiyositozis ve izole tiroid tutulumu literatürde olgu sunumları olarak yer almaktadır. Literatürdeki mevcut olgularda kitle oluşumu tariflenmiştir. Dejenere adenomatöz nodül içerisinde, ince iğne aspirasyon biyopsi skarının çevresinde kitle oluşturmaksızın Langerhans Hücre topluluklarının varlığının reaktif/neoplastik olduğuna ilişkin dataya literatürde rastlanmamıştır. Rutin pratiğimizde oldukça nadir rastlanabilecek bu olgunun gidişi, yakın klinik takip ile literatüre ışık tutacaktır.
Anahtar Kelimeler : tiroid, folliküler nodüler hastalık, langerhans hücresi