Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS370(196 - Gynandroblastom ve Anüler Tübüllü Seks Kord Tümör Birlikteliği: Nadir Bir Olgu
Jinekopatoloji
Emel Tekin 1, Sevil Sayhan 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü
  GİRİŞ

Overin seks kord stromal tümörleri tüm ovaryan neoplazilerin %2-10 nu oluşturmaktadır. Gynandroblastom; testiküler ve ovaryan differansiyasyonun morfolojik bulgularını içeren nadir görülen bir seks kord stromal tümördür. Anüler tübüllü seks kord tümör birlikteliği ise daha nadir karşımıza çıkmaktadır. Biz bu çalışmada her iki morfolojinin birlikte bulunduğu bir olgu sunduk.

OLGU

Hasta 38 yaşında kadın, Ekim/2017 tarihinde dış merkezde opere olmuş, tarafımıza Ocak/2018 tarihinde konsulte edilmiştir. Hastanın konsultasyon şeklinde gelmesi nedeniyle başvuru anındaki şikayeti ve görüntüleme bilgilerine ulaşılamamıştır. Konsultasyon anında çekilen batın MR görüntülemesinde sağ overi ve diğer organları olağan izlenmekteydi. İlk patoloji raporundan alınan bilgilere göre sol overde 7 cm çapında kitlenin kesit yüzü solid, sarı renkte ve lobüler görünümde olup santrale uyan alanlarda kistik yapılar izlenmekteydi. Tanısal amaçlı immunhistokimyasal markırlardan kalretinin ve inhibin uygulanmıştı. Bloklardan hazırlanan kesitlerde tümörün yaklaşık %60 ı iyi differansiye sertoli hücreli tümör, %30 u anüler tübüllü seks kord tümörü ve %10 u granuloza hücreli tümör komponentlerinden oluşmaktaydı. Sertoli hücreli tümör alanlarında mitoz izlenmemiş olup Ki67 proliferasyon indeksi %3-4, granuloza hücreli tümör alanları makrofolliküler tipte olup 14/10BBA mitoz saptanmıştı ve Ki67 proliferasyon indeksi %30 dolaylarındaydı. İncelenen kesitlerde kapsülün intakt olduğu ayrıca raporda belirtildi.

SONUÇ

Bizim olgumuzda gyandroblastom gibi nadir görülen bir antiteye, daha da nadir izlediğimiz bir morfoloji olan anüler tübüllü seks kord stromal tümör eşlik etmektedir. Anüler tübüllü seks kord tümörlerinin 1/3 ünün Peutz-Jeghers Sendromlu hastalarda görüldüğü bilinmektedir. Bizim hastamızda sporadik olarak ortaya çıkmıştır. Nadir görülmesi nedeniyle standart bir tedavi yöntemi yoktur. Yüksek rekürrens riski olmasına rağmen prognozu iyidir. Hastaların uzun süreler takip edilmesi gereklidir. Seks kord stromal tümörler immunhistokimyasal olarak aynı markırlarla eksprese olmaları ve histomorfolojik olarak birbirlerine benzemeleri nedeniyle zorlu vakalardır ancak doğru ayrımlanması ve doğru tedavisi prognoz açısından oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler : Gynandroblastom, Anüler Tübüllü, Seks Kord