Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS182(199 - MONOTİPİK KAPPA EKSPRESYONU GÖSTEREN RUSSEL CİSİMCİĞİ GASTRİTİ
Gastrointestinal Patoloji
Emre Çağatay Köse 1, Tuba Kara 1, Osman Özdoğan 2, Veli Nasirov 1
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
  GİRİŞ

Russel cisimciği gastriti, kronik gastritin oldukça nadir görülen bir formudur. Bu antitede, lamina propria infiltrasyonu gösteren çok sayıda plazma hücresi ve bu hücrelerin sitoplazmalarında, Russel cisimciği adı verilen, eozinofilik inklüzyonlar bulunur. Bu hastalığın Helicobacter pylori ile ilişkisi olduğu bilinmektedir ve genellikle bu iki hastalık birlikte görülür. Nadir görülen bir antite olması nedeniyle sunulmaya değer bulunmuştur.

OLGU

Özgeçmişinde özellik bulunmayan 70 yaşında bir erkek hasta, dispepsi şikayetiyle merkezimize başvurmuştur. Yapılan endoskopide hafif özofago-gastrik sfinkter gevşekliği ve antral gastrit ile uyumlu bulgular görülmüştür.

Antrumdan yapılan endoskopik biyopsinin histolojik incelemesinde lamina propria yerleşimli, diffüz şekilde infiltrasyon gösteren, eksantrik nükleuslu, büyük çoğunluğunun sitoplazmasında yuvarlak eozinofilik inklüzyon (Russel cisimciği) izlenen, geniş sitoplazmalı, yuvarlak nükleuslu hücreler (Mott hücreleri) izlenmiştir. Bu hücreler immünohistokimyasal olarak CD38 ile diffüz sitoplazmik boyanma göstermiştir. Sitoplazmik inklüzyonu olan hücrelerde Kappa ile sitoplazmik boyanma izlenmiş fakat bu hücrelerde Lambda ile boyanma izlenmemiştir. İnklüzyonu olmayan plazma hücrelerinde ise Kappa ve Lambda ile politipik boyanma izlenmiştir. Histokimyasal incelemede Helicobacter pylori saptanmamıştır. Hastanın kliniğinde plazma hücre neoplazisi/lenfoma ile uyumlu bulgular bulunmaması sebebiyle Russel cisimciği gastriti ile uyumlu olarak raporlanmıştır.

SONUÇ

Russel cisimciği gastriti oldukça nadir görülen bir gastrit türüdür. Vakaların çoğunda Kappa-Lambda ile politipik boyanma saptanırken, bir kısmında ise Kappa veya Lambda monotipisi görülebilmektedir. Günümüze kadar literatürde yaklaşık 31 Russel cisimciği gastriti vakası bildirilmiş olup, bu vakalardan 15 tanesinde Kappa veya Lambda monoklonalitesi bildirilmiştir. Özellikle de monoklonalite saptanan vakalarda, plazma hücre diskrazilerinin ve lenfomanın ekarte edilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler : Russel cisimciği, gastrit, monoklonalite