Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS237(201 - Farklı Klinik Bulgularda Kafa Karıştırıcı Morfolojili Tek Tip Lezyonlar: İnflamatuvar Fibroid Polipler
Gastrointestinal Patoloji
Seda Baytekin Karaoğlan 1, Sibel Osman 1, Altay Kandemir 2, Duygu Ayaz 3, Nuket Özkavruk Eliyatkın 1
1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Takültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü
3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Takültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
  GİRİŞ: İnflamatuvar fibroid polip (İFP), gastrointestinal sistemin nadir görülen benign lezyonlarındandır. Histogenezi tartışmalı olsa da, genellikle PDGFRA mutasyonu bulunan gerçek neoplazmlar olarak tanımlanmaktadır. Klinikte boyut ve lokalizasyona bağlı çok farklı semptomlara neden olabilmektedirler. Histopatolojik olarak da reaktif proçesler yanısıra benign veya malign iğ hücreli birçok lezyon ile ayrıcı tanı güçlüğü yaratabilmektedir. Bu kafa karıştırıcı antiteyi doğru olarak tanımlayarak hastanın doğru şekilde tedavi yönetiminin sağlanması biz patologların sorumluluğundadır.

Bu sunumda üç farklı klinik ön tanısı olan biri mide, diğer ikisi ince barsak lokalizasyonlu inflamatuvar fibroid polip olguları, histopatolojik tanının önemini vurgulamak ve böyle bir antitenin varlığını canlı tutmak amacıyla sunuldu.

OLGULAR:

1.Olgu-65 yaşında kadın hasta. Mide polip ön tanısı ile ESD uygulandı. Alınan örneklerde submukozadan lamina propriaya ilerleyen, hafif miksoid zemine sahip iğsi hücrelerden oluşan morfolojik görünüm vardı. Belirgin eosinofil lökositler ve bazılarının çevresinde konsantrik fibrozis bulunan damar yapıları dikkati çekti. Atipi ve mitoz yoktu. İHK ile iğsi hücreler CD34 pozitif; DKA hafif-fokal pozitif; CD117, DOG-1, ALK, S-100 ve desmin negatifti.

2.Olgu-Elli üç yaşında kadın hasta. İnflamatuvar myofibroblastik tümör ve gastrointestinal stromal tümör (GİST) ayırımı yapılamayan ince barsak ameliyat materyaline ait konsültasyon blokları. Mikroskopik incelemede, yüzeyi ülsere, değişik kalınlıkta çok sayıda damar yapıları içeren ödemli-gevşek zeminde eosinofil lökositlerden çok zengin mikst tipte inflamatuvar hücreler ile birlikte iğsi-yer yer epiteloid görünümlü hücrelerden oluşan granülasyon dokusu bulguları vardı. Perivasküler mesafede lenfoid hücrelerin manşon şeklinde ve iğsi hücrelerin konsantrik görünümde dizilimi dikkati çekti. İHK ile DKA pozitifliği dışında 1.olgu ile benzer özellikteydi.

3.Olgu-Strangüle herni nedeniyle kısmi ileum rezeksiyonu uygulanan 78 yaşında erkek hasta. Makroskopik değerlendirmede her iki cerrahi sınırlardan uzak yüzeyi ülsere lezyon vardı. Mikroskopik olarak submukozal yerleşim gösteren eosinofil lökositlerden zengin yangısal hücrelerle infiltre, küçük-orta büyüklükte damar yapıları içeren, iğsi hücrelerden oluşan morfolojik görünüm izlendi. Damarların çevresinde iğsi hücrelerin konsantrik dizilimi dikkati çekti. Atipi, nekroz ve mitoz görülmedi. İHKsal özellikler 2.olguya benzerdi.

*Ki-67 proliferasyon indeksi üç olguda da düşüktü.

Olgular mevcut histolojik ve immunohistokimyasal bulgular ile “İnflamatuvar Fibroid Polip" olarak yorumlandı

SONUÇ: İFP nadir görülen, değişik semptomlara neden olabilen, tedavisi için mutlaka rezeke edilmesi gereken ve zaman zaman düşük dereceli iğ hücreli lezyonlarla ayrıcı tanı güçlüğü yaratabilen benign bir lezyon olarak akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : İnflamatuvar fibroid polip, düşük dereceli iğsi hücreli lezyonlar.