Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS519(234 - Küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında PD-L1 ekspresyonunun prediktif biyobelirteçler ve sağkalım ile ilişkisi
Pulmoner Patoloji
Elif Sayman 1, Fügen Vardar Aker 1, Zuhal Kuş Silav 1, Başak Öven 2
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Bölümü
  AMAÇ

Çalışmamızda ileri evre küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında (KHDAK), programlanmış hücre ölümü ligandı-1 (PD-L1) ekspresyonunun rutinde kullanılan prediktif biyobelirteçler (EGFR, ALK, ROS1) ve sağkalım ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

HNEAH-Patoloji Bölümünde, son 4 yıla ait, sitoloji, biyopsi ve rezeksiyon materyallerinden KHDAK tanısı almış ve moleküler inceleme (EGFR, ALK, ROS1’den en az biri) yapılmış toplam 122 olguda PD-L1 antikoru çalışılmıştır. Tümörde ve immün hücrelerdeki ekspresyonlar skorlanarak; yaş, cinsiyet, örneğin alındığı organ, örneğin alınma şekli, tümör alt tipi, EGFR, ALK, ROS1 mutasyon durumları ve sağkalım süreleri ile karşılaştırılmıştır.

BULGULAR

Yirmi dört olguda (%19.7) PD-L1 pozitif, 98 olguda (%80.3) negatif saptanmıştır. Seksen olguda tümörü infiltre eden lenfositler (TIL) değerlendirilmiş; 53 olgu (%66.3) TIL yok, 27 olgu (%33.8) TIL mevcut olarak bulunmuştur. TIL bulunan olguların da 16’sında (%59.25) PD-L1 pozitiftir. EGFR mutasyonu açısından değerlendirildiğinde 122 olgunun 98’i (%80.3) “wild tip” olup, 24 olguda (%19.7) EGFR mutasyonu tespit edilmiştir. Elli üç olgu ALK re-aranjmanı açısından, 24 olgu ROS1 re-aranjmanı açısından değerlendirilmiş; ancak pozitif vaka bulunmadığından istatistiksel analize dâhil edilmemiştir.

SONUÇ

PD-L1 İHK değerlendirmesinde pozitiflik için eşik değer %1 ve üstü kabul edildiğinde oran %19,7; %50 ve üstü kabul edildiğinde ise %7,4 olarak bulunmuştur. PD-L1 pozitifliği ile yaş, cinsiyet, örnek alınan yer, örnek alma şekli ve örneğin tümör alt tip tanısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

EGFR mutant popülasyonla PD-L1 pozitifliği arasında ters korelasyon vardır. PD-L1 boyanması negatif olanlarda TIL varlığı ve var olan TIL’ın da PD-L1 ile pozitif boyanma oranı anlamlı şekilde düşüktür. Genel sağkalım açısından ise, PD-L1 pozitifliği, TIL varlığı, EGFR mutasyon durumu arasında ilişki saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler : EGFR, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, PD-L1, sağkalım