Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS530(235 - Nadir bir olgu:primer pulmner Hodgkin lenfoma
Pulmoner Patoloji
Ipek Coban Elbeği 1, Aslı Çakır 2, Tuba Dilay Kökenek Ünal 3, Fatmagül Kuşku Çabuk 4
1 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
2 Medipol Üniversitesi Hastanesi
3 Sağlık Bilimleri Üniversitesikayseri Suam, Erciyes Üniversites, Genom Ve Kök Hücre Merkezi
4 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Giriş: Primer pulmoner Hodgkin lenfoma, oldukça nadir görülen bir hastalıktır. Klinik ve radyolojik bulgular oldukça nonspesifik olup enfeksiyöz nedenleri, granülomatöz iltihap nedenlerini ve diğer maligniteleri taklit edebilmektedir. Burada, klinik olarak tüberkülozu taklit eden Primer Pulmoner Hodgkin Lenfoma olgusu sunulmuştur.

Olgu: Kuru öksürük, ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı ile kliniğe başvuran 78 yaşında erkek hastanın radyolojik görüntülemesinde, akciğerde, en büyüğü 1,5 cm çapta miliyer tarzda yayılan nodüller izlendi. Hastanın daha önce tüberküloz tanısı ile tedavi edildiği ancak fayda görmediği bildirildi. Genel cerrahi kliniğinde sağ akciğer alt lobu rezeke edilen hastada frozen incelemesinde yer yer nekrotizan granülom alanları görülmekle birlikte, bu alanların etrafındaki hücrelerin bir kısmında belirgin atipi görüldü. Frozen değerlendirme sırasında bu hücrelerin natürü hakkında net bir yorum yapılamamakla birlikte, karsinom yönünde düşünülmedi. Rezeksiyon materyalinde, makroskopik incelemede kesit yüzünde en büyüğü 1,5 cm çapta olmak üzere çok sayıda krem-sarı renkli milimetrik nodüller izlendi. Histopatolojik incelemede bu nodüllerin bol eozinofil içeren mikst selüler zeminde dağılan atipik lenfositlerden oluştuğu ve yer yer Reed-Sternberg hücrelerinin yer aldığı izlendi. EZN ve PAS/GMS ile asit fast bakteri veya mantar görülmezken, immünohistokimyasal incelemede atipik hücrelerin CD30, PAX-5 ve Vimentin ile pozitif boyandığı ancak Pan-CK, EMA, ALK, CD23, CD2, CD45, CD3, CD43, Bcl-2, Bcl-6, CD20, S100, Bcl-6, OCT3/4 ile boyanma göstermediği izlendi. Kromojenik in situ hibridizasyon ile EBER boyanması görüldü. Ayırıcı tanıda EBV pozitif lenfoproliferatif benign hastalıklar, lenfoid granülomatozis, diffüz büyük B hücreli lenfoma, anaplastik büyük hücreli lenfoma değerlendirildi. Olgu histomorfolojik ve immünohistokimyasal bulgularıyla birlikte Hodgkin lenfoma mikst selüler tip ile uyumlu olarak raporlandı.

Sonuç:

Hodgkin lenfoma’da akciğer tutulumu %12-40 arasında görülebilmekle birlikte akciğerin primer Hodgkin lenfoması oldukça nadir görülen bir durumdur. Enfeksiyöz hastalıklarla, özellikle nekrotizan granülomatöz iltihap nedenleri ile karışabileceği aklıda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Primer pulmoner hodgkin lenfoma, akciğer lenfoması, Hodgkin lenfoma