Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS314(240 - Uterin angioleiomyom: nadir görülen bir olgu
Jinekopatoloji
İlke Evrim Seçinti 1, Didar Gürsoy 1, İlay Gözükara 2
1 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
  GİRİŞ

Anjioleiomyom nadir görülen bir leiomyom varyantıdır. Arter veya venlerin tunika media tabakasından köken alan benign düz kas tümörüdür. Anjioleiomyom sıklıkla alt ekstemite subkutan doku yerleşimli olup uterusta nadir olarak görülür. Preoperatif olarak uterusun diğer tümörlerinden özellikle konvensiyonel leiomyomdan ayrımı oldukça zordur. Mikroskopik olarak ise endometrial stromal nodül, anjiomyofibroblastom, perivasküler epiteloid hücreli tümör ayırıcı tanıda yer alır. Belirgin nükleer atipi görülürse leiomyosarkomdan ayırabilmek için çok sayıda örnek alınması gereklidir. Biz burada uterus lokalizasyonlu anjioleiomyom olgusu sunduk.

OLGU

24 yaşında kadın hasta menoraji ve karın ağrısı şikayeti ile kadın hastalıkları ve doğum kliniğine başvurdu. Yapılan ultrasonografide uterus korpusta, myometrium yerleşimli, düzgün konturlu, heterojen yapıda hemorajik kitle tespit edildi. Yapılan eksploratif laparotomi sonucu çıkarılan kitle frozen çalışılmak üzere patolojiye gönderildi. Makroskopik olarak 12.7x11.5x8.9 cm çapında, kesit yüzü kahverengi, yer yer kanamalı alanlar içermekteydi. Frozen sonucu “dejenere leiomyom” olarak raporlandı. Frozen sonrası parafin kesitlerin histopatolojik incelemesinde çaprazlaşan demetler oluşturan iğsi hücreler arasında dağınık halde çok sayıda kalın duvarlı damar yapıları izlendi. İğsi hücreler damarlar etrafında girdapsı dizilimler oluşturmaktaydı. Hipersellülerite, pleomorfizm, mitotik figürler veya nekroz izlenmedi. İmmünohistokimyasal çalışmada neoplastik hücreler; Desmin ve SMA ile pozitif, CD10, HMB-45 ve Melan-A antikorları ile negatif immünreaksiyon gösterdi. Tüm bu bulgularla anjioleiomyom tanısı konuldu.

SONUÇ

Anjioleiomyom nadir görülen bir leiomyom varyantıdır. Ultrasoundda klasik leomyom imajı görülmez ve diğer malign düz kas tümörleri ile karışabilir. Bu nedenle bu olgularda frozen örneklemesi ve uygun durumlarda immünohistokimyasal çalışma gereklidir.
Anahtar Kelimeler : Uterus, anjioleiomyom, leiomyom