Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS350(250 - Overin primer miksoid liposarkomu
Jinekopatoloji
Sevda Akyol 1, Fatma Öz Atalay 1, Mehmet Aral Atalay 2
1 Uludağ Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2 Uludağ Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
  Giriş: Primer over mezenşimal neoplazileri çok nadir olarak karşılaşılan tümörlerdir. Özellikle, overin miksoid tümörleri oldukça az görülmesine rağmen ayırıcı tanıda zorluklara neden olabilirler.

Olgu: 20 yaşında kadın hasta son 3 aydır olan karın şişliği ve kasık ağrısı şikayetiyle başvurmuştur. Radyolojik incelemelerde sol adneksiyel alanı doldurup superiora doğru uzanan taban kesiminde solid komponentleri ve ayrıca heterojen kistik komponentleri izlenen içeriği hafif yoğun ancak konturları düzgün 11,2x12,2 cmlik komplike kistik oluşum izlenmiştir ve görünümün seröz kistadenoma ile uyumlu olabileceği düşünülmüştür. Hastaya sol adneksiyel kitle eksizyonu yapılmış ve makroskopik olarak 17x16x13 cm boyutlarında, içerisinde en büyüğü 8x7 cm çapında miksoid yapıda, yer yer kanamalı görünümde çok sayıda solid nodüler alan bulunan kistik kitle bölümümüze gönderilmiştir. Histopatolojik incelemede miksoid zeminde yer alan oval-yuvarlak nükleuslu, yer yer iğsi- stellat yapıda, uniform görünümde hücreler izlenmiştir. Tümöral doku küçük, ince duvarlı damarlardan zengin olup büyük kalın duvarlı vasküler yapılar da içermektedir. İmmünohistokimyasal çalışmalar ayırıcı tanıda yardımcı olmamıştır. Yapılan moleküler çalışma sonucunda DDIT3 geninde mutasyona rastlanılmıştır. Bu bulgular ışığında miksoid liposarkom tanısı konulmuştur.

Sonuç: Overde miksoid bir tümör ile karşılaşıldığında ayırıcı tanıda geniş miksoid alanlar içeren seks-kord stromal tümörler ve germ hücreli tümörler, miksoid leiomyosarkom, düşük dereceli fibromiksoid sarkom, mezenşimal aşırı çoğalma gösteren bifazik tümörler, overyan miksom, miksoid liposarkom düşünülmelidir. Çoğu tümör karakteristik histolojik özellikler göstermesine rağmen overyan miksom ve miksoid liposarkom oldukça benzer morfolojik özellikler sergiler. İmmünohistokimyasal çalışmalar ayırıcı tanıda yardımcı olmayabilir ve tanı karakteristik moleküler değişikliklerin gösterilmesi ile konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler : over, primer, miksoid liposarkom