Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS547(289 - Servikovajinal smear raporlamasında patolog önerileri dikkate alınıyor mu?
Sitopatoloji
Gamze Dal 1, Asuman Argon 1
1 Sbü Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Giriş: Bilindiği gibi servikal kanserlerin insidansı, 1940’lı yılların başlarında Papanicolaou testinin (Pap smear) kullanıma girmesiyle önemli ölçüde azalmıştır. Klinisyen ve patologların iş birliği ile hazırlanan ve yıllar içinde değişiklikler ile geliştirilen Bethesta Sistem’i, klinikopatolojik dil birliği oluşturulmasına ve servikal sitoloji ile değerlendirilen hastaların yönetimine büyük katkı sağlamıştır. Bu çalışmada, patoloji raporunda kullanılan önerilere klinisyen yaklaşımının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç– Yöntem: Ocak 2015- Mayıs 2018 yılları arasında hastanemiz Tıbbi Patoloji Kliniğine gönderilen 88447 materyal elektronik ortamda taranmış, ulaşılan 18463 Pap smear materyalinden öneriler bölümünde Pap smear tekrarı istenen 5267 (%28,52) hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tıbbi patoloji arşiv sisteminden Pap smear tekrarı yapılan hasta sayısı ve tanı dağılımı araştırılmıştır.

Bulgular: Kontrol Pap smear istenen toplam 5267 hastanın, 3721’sinde yoğun enflamasyon, 784’ünde atrofi, 163’ünde ASCUS, 599’unda değerlendirme açısından yetersizlik belirtilerek, tedavi sonrası ve/ veya klinik değerlendirme sonrası sitoloji tekrarı önerilmiştir. Öneri sonrası hastaların 260’ında (%0,049)Pap smear tekrarı yapıldığı ve bu hastaların 181’inde 6 aydan kısa sürede tekrar edildiği saptanmıştır. Tekrar önerisi nedenlerine göre 6 aydan kısa sürede Pap smear tekrarı yapılan hasta sayısı, enflamasyon, atrofi, ASCUS, yetersizlik için sırasıyla; 159 hastanın 102(%64,15)’si, 20 hastanın 13 (%65)’ü , 24 hastanın 19(%79,17)’u, 57 hastanın 47 (%82,46)’si olarak bulunmuştur.

Sonuç: Servikal sitoloji raporlamasında kullanılan Bethesta sisteminde öneriler bölümünün tercihan olabileceği belirtilmekte ve önerilerin nedeninin belirtilerek güncel kılavuzlara uygunluğunun gerektiği de söylenmektedir. Çalışmamızda Pap smear kontrolü istenen hastaların tamamında kontrol istek nedeninin belirtildiği saptanmıştır. Tedavi ve/ veya yeniden değerlendirme sonrası Pap smear önerisine, klinisyenin uyumu en fazla %82,46 ile değerlendirme için yetersizlik önerisidir. %64,15 ile yoğun enflamasyon sonrası kontrol önerisi klinisyenin öneriye uyumu açısında en düşük grubu oluşturmaktadır. Patologların servikal sitoloji raporlarında ne sıklıkta önerilerde bulunduğu, öneri gerekçeleri ve klinisyenlerin hasta yönetiminde patoloji önerilerini ne kadar yerine getirdiğine yönelik çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. Çalışmamızın sonuçlarının, Bethesta sisteminin kullanılmasını ve klinikopatolojik korelasyonunu araştıracak çalışmalar için yol gösterici olabileceği düşünülmüştür
Anahtar Kelimeler : Pap smear, Bethesta sistemi, servikal sitoloji