Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS201(323 - LENFOİD STROMANIN EŞLİK ETTİĞİ GASTRİK KARSİNOM (LENFOEPİTELYOMA BENZERİ KARSİNOM); OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
Ezgi Genç Erdoğan 1, Nuray Can 1, Busem Binboğa Tutuğ 1, Mert Cezik 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji
  GİRİŞ: Lenfoid stromanın eşlik ettiği gastrik karsinom, Lenfoepitelyoma Benzeri Karsinom veya Medüller Karsinom olarak da isimlendirilir. Bu tümörler sıklıkla proksimal midede veya subtotal gastrektomili hastalarda rezidü midede gelişir. %80’den fazlasında Epstein-Barr virüs (EBV) ile ilişkisi görülmektedir. EBV’ nin karsinogenezdeki rolü tartışmalıdır, fakat tümör çevresi, noninvaziv (displazi) alanlarında EBV bulunabildiğinden, karsinogeneziste erken evrede yer aldığını göstermektedir. Klasik histolojiye sahip EBV-enfekte gastrik karsinomlar dışlandığında tüm gastrik karsinomların %8’ini oluştururlar.

OLGU: 55 yaşında erkek hasta, 35 yıl önce peptik ülser nedeniyle subtotal gastrektomi öyküsü mevcuttur. Halsizlik, koyu renk dışkılama öyküsü ile gastroenteroloji polikliniğine yönlendirilen hastaya yapılan endoskopide, kardiyoözefageal bileşkede, rezidü midede hematom saptanmıştır. Burada izlenen aktif kanaması durdurulan hastanın 1 ay sonra yapılan kontrol endoskopisinde; anostomoz hattında eski kanama yerinde, mukoza kabalaşmış ve vejetan görünümde izlenmiş olup bu alandan biyopsiler alınmıştır. Laboratuarımıza gönderilen endoskopik biyopsi, ’Zayıf koheziv özellikler gösteren az diferansiye adenokarsinom’ tanısı almıştır. Bu tanı üzerine hastaya subtotal gastrektomi operasyonu yapılmıştır. Laboratuarımıza gönderilen subtotal gastrektomi materyali makroskopik olarak incelendiğinde, anostomoz hattına uyan bölgede ülserovejetan, hiperemik görünümlü kitle izlenmiştir. Bu alandan alınan örneklerin kesitlerinde; stromada belirgin lenfoid infiltrasyonun eşlik ettiği tubuler yapılar dikkati çekmiştir. İmmunohistokimyasal çalışmalarda CD4, CD20, CD138 ile tümör içerisinde ki lenfoid hücrelerde fokal ve CD8, CD3, ile yaygın boyanma görülmüştür. Tubüler yapılarda keratin ile pozitiflik izlenmiştir. İn situ hibridizasyon yöntemi ile yapılan EBER çalışmasında tümörde yaygın pozitiflik saptanmıştır. Hastanın klinik öyküsü, histopatolojik ve immunohistokimyasal bulgular ve EBV pozitifliği ile birlikte değerlendirildiğinde olguya ‘Lenfoid stromanın eşlik ettiği gastrik karsinom’ tanısı verilmiştir.

SONUÇ: Lenfoid stromaya sahip mide karsinomu, belirgin lenfoid infiltrasyonla iç içe andiferansiye karsinom ile karakterize mide kanserinin bir morfolojik alt tipidir. Klinik ve patolojik özellikler EBV enfeksiyonu durumuna göre farklılık göstermekte olup EBV-negatif olgular da geleneksel adenokarsinoma benzer niteliktedir ve benzer sağkalım süreleri vardır. Bu tümörlerin tanısında ve klinik yönetiminde EBV durumu , andiferansiye tümör hücrelerinin oranından daha önemli olabilir.
Anahtar Kelimeler : lenfoid stroma,mide karsinomu, EBV, lenfoepitelyoma ,medüller karsinom