Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
İMMÜNGLOBÜLİN G4?ÜN GASTRİTLERDE H. PYLORİ İLE, MİDE ADENOKARSİNOMLARINDA HER2 İLE İLİŞKİSİ
Burcu Keleş1, Olçay Kandemir1
1Sbu Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Suam Tıbbi Patoloji Kliniği

Özet

Amaç: İmmünglobülin G4 ilişkili hastalık (IgG4RD), patolojik, serolojik ve klinik özellikler içeren, immün ilişkili ve ilk olarak otoimmün pankreatitli hastalarda, artmış serum immünglobülin G4 (IgG4) seviyesi ile tanımlanan bir hastalıktır. IgG4+ iltihabi hücre sayılarının, otoimmün pankreatitli hastaların mide biyopsilerinde Helicobakter pylori (H. pylori) varlığı ile, mide adenokarsinomlarında, tümör derinliği, lenf nodu metastazı, lenfatik ve venöz invazyon ile ilişkili olarak arttığı bildirilmiştir. Yaptığımız literatür taramasında mide adenokarsinomlarında IgG4 ve Human Epidermal Growth Faktor Reseptörü 2 (HER2) arasındaki ilişkiyi konu alan bir çalışma bulamadık. H. pylori ve mide adenokarsinomlarında HER2 ekspresyonu ile IgG4 ilişkisini gösterebilmek amacı ile mide biyopsilerinde ve mide adenokarsinomlarında IgG4+ iltihabi hücre sayıları ve IgG4/IgG oranlarını değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, 185 adet H. pylori pozitif gastrit, 41 adet reaktif gastropati ve immünohistokimyasal ve/veya Silver-Enhanced In Situ Hybridization (SISH) yöntemi ile HER2 uygulanmış 54 adet mide adenokarsinomuna IgG4 ve IgG immünohistokimya çalışması yapıldı. Bir büyük büyütme alanındaki (1BBA) IgG4+, IgG+ iltihabi hücre sayıları tespit edildi ve IgG4/IgG oranları hesaplandı.

Bulgular: H. pylori pozitif gastritlerde 1BBA’daki IgG+ iltihabi hücre sayıları ve IgG4/IgG oranları reaktif gastropatilerden yüksekti (p< 0.05). Mide adenokarsinomlarında 1BBA’da IgG4+ iltihabi hücre sayısı ve IgG4/IgG oranı H. pylori pozitif gastritler ve reaktif gastropatilere göre yüksekti (p< 0.05). HER2 pozitif mide adenokarsinomlarında 1BBA’da IgG4+ iltihabi hücre sayısı ve IgG4/IgG oranı HER2 negatif gruba göre yüksekti (p< 0.05). İntestinal tip mide adenokarsinomlarında 1BBA’daki IgG4+ iltihabi hücre sayısı ve IgG4/IgG oranı diffüz tip ve mikst tip adenokarsinomalara göre yüksekti (p< 0.05).

Sonuç

Çalışmamızda mide endoskopik biyopsi materyallerinde IgG4+ hücre sayısının ve IgG4/IgG oranının H. pylori enfeksiyonu ile ilişkili olarak arttığını gösterdik. Ayrıca HER2 pozitif mide adenokarsinomlarında ve intestinal tip mide adenokarsinomlarında IgG4+ hücre sayılarının ve IgG4/IgG oranının yüksek olduğunu bulduk. Bu sonuçların IgG4+ hücrelerin mide adenokarsinom karsinogenezindeki rolünü, tedavisinde immünoterapinin yerini anlamaya katkı sağlamasını, IgG4RD oluşum mekanizmasına farklı bir bakış açısı sunmasını ummaktayız.