Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
GASTROİNTESTİNAL TRAKTUSTA İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI VE GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU
Gülçiçek Ayrancı1, Itır Ebru Zemheri1, Roni Atalay2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eah, Patoloji Bölümü
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eah, Gastroenteroloji Bölümü

Özet

Giriş

Granüler hücreli tümörler (GHT) nörojenik orjinli, nadir görülen benign tümörlerdir. GHT en sık deri ve subkutan dokuda görülmekte olup gasstrointestinal sistemde ise en sık özofagusta yer almaktadır. GHT çoğunlukla asemptomatiktir ve insidental olarak saptanırlar. İnflamatuar Barsak Hastalığı (İBH) ve GHT birlikteliğinin çok nadir olduğu düşülmektedir.

Olgu

50 yaşında erkek hasta hastanemizin Gastroeteroloji kiniğine şiddetli rektal kanama ve dispeptik şikayetler ile başvurdu. Kolonoskopik biyopsilerde distal kolon segmentleri kronisite bulguları gösteren diffüz aktif kolit morfolojisinde olup, İBH-Ülseratif Kolit ile uyumluydu. Endoskopisinde ise özofagusta nodülarite tariflenmiş olup, mikroskopisinde ilk kesitlerde sadece psödoepitelyomatöz hiperplazi mevcut olup yapılan seni kesitlerde ortaya çıkan, submukozada yerleşmiş eozinofilik, granüler sitoplazmalı iğsi-epiteloid hücrelerden oluşan tümöral lezyon görüldü. İmmunohistohimyasal incelemede bu hücreler CD117, CD34, DOG-1 ile negatif boyanırken S100 ve PAS ile pozitif boyandı. Olgu özofagusta GHT olarak raporlandı.

Sonuç

GHT ve İBH birlikteliğinin olduğu literatürde bir tek olguya rastlanmıştır. Bu olgu, bu nadir birlikteliği bildirmek ve yapılan yeni/ seri kesitlerin önemini vurgulamak için sunulmuştur.