Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Appendikste Endometriozis ve Divertiküler Hastalık: İlginç Birliktelik
Neşe Ekinci 1 Deniz Altındağ 1 Arzu Avcı 1 Emine Özlem Gür 2
1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği, 2 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Özet

Giriş: Endometriozis, endometrial gland ve stromanın uterin kavite dışında hemen her organ ve dokuda görülmesi ile karakterli bir lezyondur. Appendikste görülme sıklığı yaklaşık %1 civarındadır. Apendisyel divertikül konjenital ya da kazanılmış olabilen ve duvarda musküler defekt alanından mukozanın herniasyonu ile karakterli bir lezyondur. Görülme sıklığı %0.1-2.2 olarak bildirilmektedir. Her iki olay da asemptomatik olabildiği gibi klinik olarak akut apandisiti taklit edebilir.

Olgu: Özgeçmişinde belirgin bir özelliği olmayan kadın hasta sağ alt kadran ağrısı ve bulantı şikayeti ile hastanemiz acil servisine başvurdu. Hastaya akut apandisit klinik ve radyolojik ön tanısı ile yapılan operasyonu takiben apendektomi materyali laboratuarımıza gönderildi. Makroskopik olarak 5x2 cm boyutundaki apendikse yapılan kesitlerde her biri 2-3 mm çapında olan 2 adet ikinci lümen oluşumu ve duvarda kanama odakları izlendi. Mikroskopik incelemede; mukozanın duvar boyunca herniasyonu ile karakterli divertiküler yapılar ve endometrium gland ve stroması ile karakterli multipl endometriozis odağı dikkati çekti. Apendiks çevresinde yoğun akut peritonit bulguları izlendi. Bu bulgularla olguya ?apendisyel endometriozis ve divertiküler hastalık, lokalize peritonit? tanısı verildi.

Sonuç: Literatürde apendisyel divertiküle eşlik eden nöroendokrin tümör, adenom ve adenokarsinom gibi neoplastik lezyon birlikteliği oldukça sık olarak tanımlanmakla birlikte, apendisyel endometriozis ve divertiküler hastalık birlikteliğinin bildirilmemiş olması nedeni ile olgumuzu sunmaya değer bulduk.