Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme ile yapılan prostat trucut biyopsilerinin histopatolojik değerlendirmesi
İrem Özöver 1 Aslı Çakır 1 Cengiz Erol 1 Bahar Müezzinoğlu 1
1 İstanbul Medipol Üniversitesi

Özet

Prostat kanseri erkeklerde, akciğer kanserinden sonra en sık kansere bağlı ölüm nedenidir. Prostat kanseri teşhisinde transrektal ultrasonografi eşliğinde alınan trucut biyopsilerin yanısıra günümüzde prostat dokusu hakkında anatomik ve fonksiyonel bilgi sağlayan, prostat kanserini saptamada ve lokalizasyonunu belirlemede kullanılan multiparametrik manyetik rezonans kullanılmaktadır.

Bu çalışmada multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme eşliğinde alınan prostat trucut biyopsilerinde tümör tespit edilme oranını saptamayı ve tümör içermeyen trucut biyopsilerde izlenen histopatolojik değişiklikleri tanımlamayı amaçladık.

Çalışmamızda İstanbul Medipol Üniversitesinde, 2015-2018 yılları arasında multiparametrik MR eşliğinde prostat biyopsisi yapılan 62 hastaya ait trucut biyopsiler histopatolojik olarak değerlendirmiştir. Bu hastaların 28 tanesinde (%45,16) asiner tipte prostatik adenokarsinom saptanmış olup 34 tanesinde (%54,8) tümör görülmemiştir.

Tümör görülmeyen 34 hastanın 18 tanesinde (%52,9) benign prostat dokusu izlenmekteyken 16 hastada (%47) aktif ve kronik inlamasyon görüldü.

Çalışmamızda, multiparametrik prostat MR görüntülemesi eşliğinde alınan hedeflenmiş prostat biyopsilerinin prostat kanserini saptama oranı %45,16'dır. Tümör içermeyen hedeflenmiş biyopsilerde ise en sık saptanan patoloji aktif ve kronik inflamasyondur.