Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Olgu Sunumu: İnsitu Duktal Karsinoma ve Malign Filloides Tümör Birlikteliği
Mine ÖZŞEN 1 Şahsine TOLUNAY 1 Mustafa Şehsuvar GÖKGÖZ 2
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, BURSA, 2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, BURSA DOI : 10.5146/jcpath.2018.30

Özet

Amaç: Filloides tümörler; tüm primer meme tümörlerinin %1"den daha azını, tüm fibroepitelyal meme tümörlerinin ise %2-3"ünü oluşturan nadir tümörlerdir.

Filloides tümörler genellikle benign karakterdedir ancak malign transformasyon da gösterebilir. Malign transformasyon sıklıkla stromal komponentte görülmekle birlikte nadir olarak epitelyal komponent de malign karakter kazanabilir. Literatürde insitu lobüler karsinoma, insitu duktal karsinoma, invaziv lobüler karsinoma, invaziv duktal karsinoma, infiltratif karsinoma ve skuamöz hücreli karsinoma gelişen nadir filloides tümör olguları bildirilmiştir.

Olgu: 39 yaşında kadın hasta, 15 gündür devam eden sol memede şişlik şikayeti ile hastanemiz meme cerrahi polikliniğine başvurmuştur. Yapılan fizik muayene ve radyolojik tetkikler doğrultusunda, fibroadenoma ön tanısı ile trucut biyopsi yapılan hastanın histopatolojik değerlendirme sonucu fibroepitelyal lezyon olarak raporlanması üzerine olguya operasyon planlanmıştır.

Eksizyon materyalinin histopatolojik incelemesinde; bifazik karakterde, infiltratif sınırlı tümöral lezyon izlendi. Stromal aşırı çoğalma gözlenen tümörde, orta derecede selüler stroma ve stromal hücrelerde orta derecede nükleer pleomorfizm gözlendi. Epitelyal komponentte, fokal bir alanda kribriformite, artmış hücre proliferasyonu ve mitotik aktivite dikkati çekti. Yapılan histopatolojik ve immünohistokimyasal incelemeler doğrultusunda olguya malign filloides tümör ve insitu duktal karsinoma tanısı verildi.

Sonuç: Filloides tümörde epitelyal komponent, genellikle benign özellikler gösterir ancak nadiren malign transformasyon da gelişebilmektedir. Bizim olgumuzda nadir saptanan insitu duktal karsinoma ve malign filloides tümör birlikteliği göstermesi nedeniyle klinik ve histopatolojik özellikleri ile birlikte sunulmaya değer bulunmuştur.