Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
PB038(380) - Gastrik kanserin klinikopatolojik davranışını ve prognozunu öngörmek için p16 ve p21 ekspresyonunun önemi
Gastrointestinal Patoloji
Eren Altun 1
1 Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
  AMAÇ

Bu çalışmada, mide karsinomlarında hücre siklus proteinlerinden p16 ve p21 ekspresyonunun klasik prognostik parametreler ve yaşam süresi ile olan ilişkisi aratırılmıştır

GEREÇ VE YÖNTEM

Gastrektomi uygulanmış 84 vakada p16 ve p21 ekspresyonu immunohistokimyasal olarak çalışıldı.p16 ve p21 ekspresyonu boyanma yoğunluğuna göre pozitif ve negatif olarak sınıflandı. P16 ve p21 ekspresyonunun yaş, cinsiyet, lokalizasyon, DSÖ histolojik tip, Lauren?s histolojik tip, DSÖ diferansiyasyon derecesi, Goseki grade, lenfovasküler invazyon, TNM evresi, lenf nodu metastazı ve invazyon derinliği, yaşam süresi ile olan ilişkisi araştırıldı

BULGULAR

P16 ekspresyonu 50 vakada (%59,5) %10 ve üzerinde nükleer immunreaktivite, 34 vakada (%40,5) %10?nun altında nükleer imunreaktivite izlendi. p21 ekspresyonu 47 vakada (%55,9) %10 ve üzerinde nükleer immunreaktivite, 37 vakada (%44,1) %10?nun altında nükleer immunreaktivite izlendi. P16 ve p21 ekspresyonunun yaş, cinsiyet, lokalizasyon, DSÖ histolojik tip, Lauren?s histolojik tip, DSÖ diferansiyasyon derecesi, Goseki grade, lenfovasküler invazyon ile anlamlı ilişkisinin olmadığı tespit edildi. Bununla birlikte p21 ekspresyonunun TNM evresi, lenf nodu metastazı ve invazyon derinliği ile anlamlı ilişkisinin olduğu (sırasıyla p=0,006, p=0,013, p=0,003). Ve p16 ekspresyonunun yaşam süresi ve lenf nodu metastazı ile anlamlı ilşkisinin olduğu tespit edildi (sırasıyla p=0,012, p=0,017).

SONUÇ

Sonuç olarak mide kanseri tüm dünyada olduğu gibi bölgemizde de hala önemli morbidite ve mortalite sebebidir. Küratif cerrahi tedavi ve kemoterapiye rağmen prognozu oldukça kötüdür. TNM evreleme sistemi hala en önemli prognostik parametrelerin başında gelmekle birlikte yeni prognostik parametrelerle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bizim çalışmamızda hücre siklus belirleyicilerinden olan p16 ve p21 ekspresyon durumunun klasik prognostik parametreler ve yaşam süreleri ile olan ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmamaızda p21 ekspresyonunda azalma ve p16 ekspresyonunda artma görülen olgularda prognozunkötü olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Mide karsinomu, p16, p21, Prognoz,