Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS109 - PLAZMOSİTOMU TAKLİT EDEN OTİK (AURAL) POLİP
Baş ve Boyun Patolojisi
Naile Kökbudak1, Sıddıka Fındık2, Zeliha Çelik2
1Konya Numune Hastanesi
2Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
 

Giriş

Otik (Aural) Polip kronik otitis medianın seyrek bir komplikasyonu olarak ortaya çıkan orta kulak mukozasında benign inflamatuar polipoid bir proliferasyondur.

Olgu

58 yaşında kadın hasta 6 yıldır kulak ağrısı ve zaman zaman akıntı şikayetiyle takip edilmekteymiş. Kronik otitis media tanısı olan hasta işitme kaybı kontrolü ve kulak zarı perforasyonu açısından rutin muayeneye geldiğinde orta kulak mukozasında polipoid bir oluşum tespit edilmiş ve eksize edilerek skuamöz hücreli karsinom ve granülasyon dokusu ön tanılarıyla patoloji laboratuarımıza gönderilmiş. Makroskopik olarak 0,7 cm çapındaki yuvarlakça gri renkli düzgün yüzeyli materyal histoljik açıdan incelendiğinde; yüzeyi psödostratifiye silindirik epitel ile örtülü, stromasında nötrofilleri de içeren yoğun lenfoplazmositer infiltrasyon ve kapiller proliferasyonla karakterli granülasyon dokusu bulunduran polibe yapı izlendi. Geniş eozinofilik globüller içeren Russel cisimcikleri (Mott hücreleri) dikkati çekti. Histopatolojik açıdan Plazmositom’a benzerliği tespit edilen olgumuza ayırıcı tanı açısından Kappa ve Lambda ile immunohistokimyasal çalışma uygulandı. Her ikisinin de pozitif ekspresyon göstermesi nedeniyle olgumuzun poliklonal bir proliferasyon ile karakterli olduğu gösterildi ve plazmositom ekarte edilerek Otik (Aural) Polip tanısı aldı.

Sonuç

Otik (Aural) Polip stromasında izlenen yüksek sayıdaki plazma hücreleri nedeniyle ekstrameduller bir plazmositomla karışabileceğinden yeterli bir immunohistokimyasal panel uygulanarak mutlaka ayırıcı tanıya gidilmelidir. Olgumuz da plazmositomu taklit eden histopatoljik görünümü nedeniyle ilginç bulunarak literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : otik polip, aural polip, plazmositom