Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS591(645 - Testisin nadir bir Seks Kord-Stromal Tümörü: Granülosa Hücreli Tümör
Üropatoloji
Özge Yaşlı 1, Kutsal Yörükoğlu 2, Talha Müezzinoğlu 3, Nalan Neşe 1
1 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıbbi Patoloji A.d.
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Patoloji A.d.
3 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Üroloji A.d.
  Giriş: Tüm testis tümörlerinin erişkinde %2-5?ini, çocuklarda ise %25?ini seks kord stromal tümörler oluşturur, bunların ise %0.5?ten azı granülosa hücreli tümörlerdir. Ergenlikten erişkinliğe tüm yaş gruplarında görülebilir.

Olgu: Testiste şişlik şikayeti ile başvuran 20 yaşında hastanın sol orşiektomi materyalinde 3.3x2.5x3.2 cm boyutunda, uniloküle kistik görünümde, kistik boşluğu kısmen dolduran sarımtırak renkte, yer yer kanamalı, dağılgan, solid alanlar içeren kitle görüldü. Preoperatif biyokimyasal incelemede serum AFP ya da beta-HCG yüksekliği saptanmadı. Mikroskobik incelemede ise fibröz psödokapsülle çevrelenmiş , hiperkromatik oval, yer yer havuç şekilli nükleuslu, dar sitoplazmalarının sınırları belirsiz monoton hücrelerin trabeküller ve solid tabakalar oluşturduğu tümörde bazı alanlarda uniform hücrelerin palizatlaştığı dikkati çekti. Tümör hücreleri İnhibin, Kalretinin, CD56, CD99, sitokeratin-pan-AE1-AE3, S100 ve Melan A ile pozitiflik göstermekte iken; Glipikan 3, PLAP, SALL-4, AFP, OCT-3/4, , GFAP, D2-40, WT-1, Kromogranin, Sinaptofizin, HMB-45, CD10, CD117, Nörofilament proteini ve pan-Aktin ile negatifti.

Sonuç: Olgu seks kord stromal tümörlerinin nadir bir tipi olan granülosa hücreli tümörün tipik nükleer özelliklerini göstermemesine karşın, follikül benzeri yapılarla oluşturduğu histolojik patern nedeniyle ve immunhistokimyasal ayraçların önemini vurgulamak açısından sunulmaya değer bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : Granülosa Hücreli Tümör, Testis