Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS466(765 - Meme Kanserlerinde İntraoperatif Sentinel Lenf Nodu Biyopsilerinin Sitolojik ve Histopatolojik Düzeyde Değerlendirilmesi
Meme Patolojisi
Ayşe Nur Akatlı 1, Neşe Karadağ 1
1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Malatya
  AMAÇ

Meme karsinomu, kadınlarda en sık görülen malignitedir. Meme kanserli olgularda aksiller lenf nodlarının durumu; prognostik açıdan ve tedavinin düzenlenmesi bakımından oldukça önemlidir. Aksiller sentinel lenf nodu biyopsisi ; morbiditesi oldukça yüksek olan lenf nodu disseksiyonunun komplikasyonlarından hastaları korumak amacıyla yapılan minimal invaziv bir yöntemdir . Çalışmamızda sentinel lenf nodu inceleme yöntemi olarak intraoperatif değerlendirmede uygulanan imprint sitoloji ve frozen doku kesitlerinin tanıya katkı açısından yararlılığının karşılaştırılmasını hedefledik.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bölümümüzde intraoperatif olarak sentinel lenf nodu değerlendirilen 96 olguda parafin tanı ve intraoperatif tanı uyumu ve aksiller diseksiyon uygulanan olguların lenf nodu durumu değerlendirildi.

BULGULAR

İntraoperatif olarak sentinel lenf nodu değerlendirilen 96 olgunun 29?unda (%30,2) makrometastaz, 3?ünde(%3,1) mikrometastaz bildirildi. Parafin kesitlerde; intraoperatif olarak makrometastaz bildirilen sentinel lenf nodlarının tamamı makrometastatik özellikteyken mikrometastaz olarak bildirilen lenf nodlarından biri makrometastaz olarak rapor edildi. Mikrometastaz olarak bildirilen diğer 2 lenf nodu ise mikrometastaz ve izole tümör hücreleri şeklinde raporlandı. İntraoperatif olarak benign lehine yorumlanan lenf nodlarından 3?ü parafin kesitlerde izole tümör hücreleri; 3?ü mikrometastatik odak olarak sonuçlandı. İntraoperatif şartlarda uygulanan imprint sitolojilerde ise mikrometastatik olguların 2 sinde, makrometastatik olguların 22 sinde ve izole tümör hücresi olarak raporlanan 1 olguda tümör hücreleri görüldü. İntraoperatif olarak sentinel lenf nodunun imprint sitoloji ile değerlendirilmesinde sensitivite %73,3 , spesifite %100, pozitif prediktif değer %100, negatif prediktif değer %89,1 olarak saptandı. Frozen kesit ile incelemede ise sensitivite,spesifite,pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değer sırasıyla %96,6 , %100,%100 ve %98,5 olarak bulundu. Sentinel lenf nodu makrometastatik olarak bildirilen olgulardaki aksiller lenf nodu diseksiyonlarının, 3?ünde mikrometastaz, 13?ünde makrometastaz saptandı.

SONUÇ

İmprint sitoloji, doğru teknik ile uygulandığında makrometastazları olduğu kadar mikrometastazları da gösterebilmektedir. Bu nedenle frozen kesit ile birlikte değerlendirilmesi intraoperatif tanı esnasında ve sonrasında tanıya katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler : Sentinel lenf nodu, sitoloji, intraoperatif ,makrometastaz, mikrometastaz