Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS557(776 - Servikovajinal Yaymada İzlenen Metastatik Gastrointestinal Tümör Hücreleri: Nadir Bir Olgu
Sitopatoloji
Işınsu Melis Deniz 1, Merih Tepeoğlu 1, Nihan Haberal 1, Ali Ayhan 2
1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
  Giriş:

Serviks kanseri dünya genelinde yaygın görülen bir malignite türüdür. PAP-Test tarama yönteminin etkin bir şekilde kullanılması ile birlikte prekanseröz ve kanseröz lezyonların saptanması yaygın bir hale gelmiş ve serviks kanserinin mortalitesi büyük ölçüde azalmıştır. Servikovajinal smear temelde serviko-vajinal neoplazileri saptamaya yönelik bir yöntem olmasına rağmen bazı durumlarda uterus dışı malign tümörlere ait hücrelerin görülmesi ile bu nadir tümör tiplerinin öngörülmesinde de aydınlatıcı olabilir.

Olgu:

Başka bir merkezde endometriyum kanseri tanısı bulunan 53 yaşındaki hasta, medikal takip için Başkent Üniversitesi Hastanesi Jinekolojik-Onkoloji kliniğine başvurdu. Jinekolojik muayene sırasında alınan servikovajinal smearin incelemesinde, nekrotik ve kanamalı zeminde, üç boyutlu düşüşler ve polarite kaybı gösteren, hiperkromatik irregüler nükleuslu, atipik glandüler hücrelerden oluşan adenokarsinom hücreleri görüldü. Bethesda kriterleri eşliğinde yapılan değerlendirme sonucunda, hücrelerin N/C oranının artışı, nükleer pleomorfizm içermesi, sitoplazmik müsin içeriğinin yoğun olması, kalabalık ve zeminden ayrı düşüşler göstermesi nedeniyle, uterus dışı malignite kriterlerine daha uygun bir sitomorfolojiye sahip olduğu öngörülerek hastaya ?Adenokarsinom: Uterus dışı? tanısı verildi. Daha sonra dış merkezden gönderilen endometriyum küretaj materyalinin incelenmesinde, az diferansiye adenokarsinom morfolojisi izlendi ve yapılan immünohistokimyasal incelemeler sonucunda da (CEA, ER, PR, CK7, CDX2, CK20, P53, Vimentin, BerEP4 ve MOC31), izlenen tümöral infiltrasyonun gastrointestinal sistem kökenli adenokarsinomu destekler nitelikte olduğu görüldü. Kısa bir süre sonra opere edilen hastanın, total abdominal histerektomi ve bilateral salpingo-ooferektomi işlemi sonrası serviksinde tümör izlenmezken, yapılan kolon parsiyel rezeksiyon materyalinde ise az diferansiye adenokarsinom saptandı.

Sonuç:

Metastatik ekstra uterin karsinomlar, servikste yayılım gösterdiklerinde PAP smearde bu malignitelere ait atipik hücreler izlenebilmektedir ve PAP smearde rastlanan malign tümör sitolojilerinin değerlendirilmesi klinik seyir açısından da yol gösterici olabilmekte ve büyük önem taşımaktadır. Ancak Bethesda Sistemi?nde sekonder ve metastatik tümörlere dair bilgiler kısıtlıdır. Uterus dışı tümör sitomorfolojilerinin daha iyi tanımlanabilmesi ve metastatik gastrointestinal tümörlere de nadir rastlanması nedeni ile olgu sunulmaya değer bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : Servikal sitoloji, adenokarsinom, gastrointestinal tümör hücreleri